Privacy

1. Algemeen

De politiediensten van de geïntegreerde politie (federale politie en lokale politiezones) dragen de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig. 

Dit beleid beschrijft de wijze waarop deze website persoonsgegevens verwerkt, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).
   

2. Wie zijn we?

Deze website is een geïntegreerde site van de federale politie en lokale politie. 

De federale politie, vertegenwoordigd door de Directie Politionele Informatie en ICT (DRI), is de algemene beheerder van de website. Bepaalde specifieke pagina's worden evenwel autonoom beheerd door verschillende directies van de federale politie en/of politiezones. 
 

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, nummerplaat, enz. 
 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina's van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);
 • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.
   

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Er kunnen via deze website drie soorten verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd:  

5.1 gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de burger. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

5.2 verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Wanneer u de politiediensten contacteert via de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.  

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.  

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld. 

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.  

5.3 het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces
(m.a.w. in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie) 

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen.
De verwerking en bewaring van persoonsgegevens voor bestuurlijke en/of gerechtelijke doeleinden wordt geregeld door: 

 • de wet op het politieambt;
 • de wet op de geïntegreerde politie;
 • het Wetboek van Strafvordering; 
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

 

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  

Bij wijze van voorbeeld, in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie, worden een aantal bewaartermijnen vastgesteld. 
 

7. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens verzameld via de website?

De beheerder van de website verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor de Kanselarij van de Eerste minister, waar de website en de databank (Drupal) zich bevinden. Sommige gegevens worden eveneens verzameld door externe technische dienstverleners (Google Analytics / cfr. cookiesbeleid). 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren. 
 

8. Links naar websites van derden

Als u een link aanklikt op de site, dan komt u terecht op een website waar de federale politie niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

9.1 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten: 

 1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen. 
 2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 
 3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
 4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 
   

Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan beschikt de betrokkene enkel over de rechten vermeld in de punten 1 tot 3. 
   

9.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen

Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan dient het verzoek te worden gericht aan de politiediensten via het online privacy formulier;
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan dient het verzoek te worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.). 

Het verzoek dient naar het volgende adres te worden verstuurd:

Controleorgaan op de politionele informatie    
Leuvenseweg 48  
1000 Brussel        
E-mail: info@controleorgaan.be

De gebruiker van de website kan zich overigens ook richten tot het C.O.C. indien hij niet tevreden is met het antwoord van de politiediensten. 
 

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 

11. Beveiliging van de gegevens

De politiediensten ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben de politiediensten technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
 

12. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verwerkingen uitgevoerd door de Lokale Politie is de verwerkingsverantwoordelijke de lokale politiezone, vertegenwoordigd door de Korpschef van de politiezone.

12.2 DPO (Data Protection Officer)

Opmerkingen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens op de website van de lokale politiezone kunt u overmaken aan de DPO van de lokale politiezone.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.

13. Gebruik van Bodycams

Politiezone Schelde-Leie maakt vanaf 10 januari 2022 gebruik van de bodycams. De operationele politiemedewerkers kunnen vanaf dan een kleine mobiele camera op hun uniform dragen. Dit is toegelaten op grond van artikel 25/3 van de wet op het politieambt en de politiezone heeft hiervoor de principiële toestemming van de gemeenteraden van de politiezone gekregen.

13.1 Wat willen we bereiken door de inzet van de bodycam?

Samengevat worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • objectieve bewijsvoering;
 • ondersteuning bij het opmaken van het proces-verbaal;
 • ondersteuning van de informatiegestuurde politiezorg;
 • het verminderen van geweld tegen de politie o.w.v het ontradend en de-escalerend effect ervan
 • het verminderen van klachten tegen de politie en/ of ter ondersteuning bij het behandelen van klachten tegen de politie;
 • het bevorderen van het veiligheidsgevoel van de politieambtenaar én de burger;
 • pedagogisch middel na anonimisering van de beelden in functie van het verbeteren van de dienstverlening;

13.2 In welke gevallen wordt de bodycam gebruikt?

 • De bodycam wordt zichtbaar ingezet, dit wil zeggen dat de bodycam wordt gedragen door een geüniformeerde politiemedewerker of een niet-geüniformeerde politiemedewerker die een interventiearmband met interventienummer draagt.
 • De bodycam filmt niet permanent. De politiemedewerker maakt een opname wanneer hij dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in geval van verbale agressie, fysieke weerspannigheid, mogelijkheid tot escalatie,...
 • Er wordt steeds eerst een mondelinge waarschuwing gegeven en pas dan wordt de bodycam geactiveerd om te filmen en op te nemen. Er is een rood indicatielampje zichtbaar wanneer de bodycam werd geactiveerd.

13.3 Wanneer en wat wordt er geregistreerd?

 • Van zodra de bodycam wordt geactiveerd om te filmen en op te nemen, worden beeld en geluid geregistreerd en dit binnen het bereik van de camera.
 • De hele situatie en omgeving kan gefilmd worden, bv. de straat, de gebouwen, geparkeerde of voorbijrijdende voertuigen, bij het incident betrokken personen en omstaanders.
 • Omdat de wetgeving het toelaat om onder bepaalde voorwaarden de bodycam te gebruiken, kunnen betrokken personen of omstaanders dit niet weigeren en niet vragen om de opname te stoppen tijdens een incident.
 • Na het incident wordt de opname onmiddellijk stopgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van een bufferfunctie waarbij er een periode voor of na de opname eveneens wordt opgenomen en bewaard.

13.4 Wat gebeurt er met de opnames?

 • De betrokken politiemedewerkers kunnen op geen enkel ogenblik zelf de beelden wissen. De toegangen tot en het beheer van de beelden zijn strikt bepaald en zo veel mogelijk beperkt.
 • Indien de beelden relevant zijn in het kader van een lopend onderzoek of proces-verbaal, worden de beelden maximaal 12 maanden bewaard. Deze opnames worden op een externe drager neergelegd bij het parket in de context van het gerechtelijk dossier onder de verdere (verwerkings-) verantwoordelijkheid van het parket.
 • Niet-relevante beelden worden automatisch na 30 dagen gewist.

13.5 Kan ik met betrekking tot de beelden rechten uitoefenen die mij zijn toegekend door de AVG?

 • Er zijn bepaalde grenzen aan de rechten die kunnen uitgeoefend worden. Beelden kunnen immers kaderen binnen een gerechtelijk onderzoek waardoor deze niet meer vrij beschikbaar zijn. In het andere geval worden de beelden voor slechts een zeer korte termijn (30 dagen) bewaard. Ten slotte moet ook de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens van derden die mogelijk zichtbaar zijn op de beelden, te allen tijde gerespecteerd worden.
 • Voor het indienen van een verzoek tot uitoefening van uw rechten, kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). Overeenkomstig de wet moet het verzoek in niet-complexe gevallen behandeld worden binnen 30 dagen vanaf ontvangst ervan. Alle verzoeken worden nauwkeurig behandeld.

13.6 Wordt er toezicht uitgeoefend op de politie met betrekking tot het gebruik van de bodycam?

 • Intern wordt er toezicht gehouden op het rechtmatig gebruik van de bodycam door de hiërarchische leiding en door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO).
 • Extern wordt er toezicht gehouden door de voorziene controleorganen.