Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

In het kader van de Ministeriële Omzendbrief PLP 44, zijn de politiezones verplicht een zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Het zonaal veiligheidsplan biedt een overzicht van de organisatieontwikkeling binnen de lokale politie en laat toe om via evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van het politiewerk te garanderen. Het houdt rekening met de verwachtingen van de burger, van de verschillende partners en bevat tevens de federale prioriteiten.

 

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is een strategisch plan dat 6 jaar verder in de toekomst kijkt. Inhoudelijk wil dit plan in grote lijnen vastleggen welke uitdagingen prioritair worden aangepakt en welke doelstellingen vooropgesteld worden om de werking te optimaliseren en de veiligheid en leefbaarheid in de zone te verbeteren. Uiteraard wordt dit alles afgestemd op de beschikbare

medewerkers en middelen.

De keuzes die in dit plan gemaakt worden, zijn gebaseerd op een grondige analyse van zowel

objectieve criminaliteitsgegevens als ideeën en verwachtingen van onder andere onze inwoners.

Bovendien gebeurde uitgebreid overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden en de

partners van de federale politie. Op die manier komen we tot een integrale aanpak die uiteindelijk het best mogelijke resultaat moet opleveren.

Vertrekkend vanuit onze missie en visie gaat onze zone voluit om de kwaliteit van de huidige dienstverlening te garanderen en zelfs nog verder te verbeteren. Hierbij is het goed dat we inzien dat we werken in een VUCAomgeving. VUCA is een manier die in organisaties wordt gebruikt om de wereld te omschrijven waarin wij ons op dit moment in bevinden : volatile (snel veranderend), uncertain (onzeker), complex (complex) en ambiguous (vaag, dubbelzinnig). Als we de vertaalslag hiervan maken naar de politiewereld, zien we bijvoorbeeld de nieuwe en snelgroeiende criminaliteitsvormen als cybercrime en -security. Een VUCA-wereld zoals de onze betekent meteen ook dat het goed is om 6 jaar vooruit te proberen plannen, maar dat we flexibel moeten zijn om kort op de bal te kunnen spelen als de situatie (weer) verandert. We hebben daarvoor competente medewerkers nodig en aangepaste middelen om de efficiëntie te verhogen. Sowieso zetten we in op partnership omdat dit de enige juiste weg is om sàmen te werken aan een veilige en leefbare politiezone.

Voor de periode 2020-2025 werden als prioriteiten gekozen:

 • Gebruik en verkoop van drugs
 • Informaticacriminaliteit
 • Verkeersveiligheid

Voor de periode 2020-2025 werden als aandachtspunten gekozen:

 • Inbraken in gebouwen
 • Intrafamiliaal geweld
 • Bestuurlijke handhaving
 • De ontwikkelng van de haven in Evergem
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Implementatie CP3
 • Communicatie
 • Opleiding
 • Informatisering