Samen werken aan veiligheid loont in politiezone Getevallei!

Op vrijdag 13 mei ging de zonale veiligheidsraad door van politiezone Getevallei. Er werd een evaluatie gemaakt van de cijfers en resultaten van het voorbije jaar inzake criminaliteit om zo de nodige verantwoording aan alle partners in de veiligheidsketen af te leggen. Daarnaast werden ook de plannen om te centraliseren toegelicht aangezien deze in de toekomst een positieve weerslag zullen hebben op een nog efficiëntere dienstverlening aan de burgers.

In 2021 en tevens in de eerste maanden van 2022 werden reeds heel wat positieve resultaten geboekt in verschillende criminaliteitsfenomenen. Gevoerde onderzoeken kenden een doorbraak en/of  verdachten werden gevat. Deze resultaten komen er dankzij de goede samenwerking van de verschillende diensten op het terrein en dankzij de informatiegestuurde werking in onze politiezone. Ook de vlotte samenwerking en betrokkenheid van onze burgers zorgen mee voor deze resultaten.

Wat betreft de prioriteiten van de politiezone werd het volgende vastgesteld op basis van de cijfers:

De inbraken in onze politiezone daalden in 2019 (262) met ongeveer 24,5% in vergelijking met het jaar 2018 (347). In 2020 (203) wordt er opnieuw een verdere daling met 22,5% vastgesteld. In 2021 zien we een verdere daling van 7,4%. De coronacrisis heeft zeker meegespeeld in de daling van de inbraakcijfers aangezien criminelen minder opportuniteiten hadden om in te breken. In 2022 zien we echter voorlopig, in de eerste 4 maanden, dat criminelen terug proberen om vaker hun slag te slaan in onze regio. Een kentering die elke politiezone in het arrondissement momenteel voelt. Net daarom wordt er binnen onze politiezone extra ingezet om de pakkans nog te vergroten en zo een duidelijke boodschap over te brengen aan criminelen die plannen zouden hebben om feiten te komen plegen. De voorbije periode werden verschillende verdachten gevat na een inbraak door de actieve patrouilles van onze diensten. We blijven aan burgers vragen om zeer alert te blijven en steeds onze diensten zo snel mogelijk te verwittigen wanneer er iets wordt opgemerkt.

Sinds 2017(134) werd er tot en met 2020(114) een dalende trend vastgesteld inzake het aantal ongevallen met lichamelijk letsel, wat neerkomt op een daling van 14,7%. In 2021 stellen we echter een stijging vast van 21% (138) ten opzichte van 2020 (114), waarmee de nationale trend van de stijging van verkeersongevallen gevolgd wordt.

Sinds de corona-pandemie stellen we vast dat bestuurders sneller rijden omdat er minder verkeer is. Dit creëert gevaarlijke situaties die leiden tot ongevallen. Sturen onder invloed van drugs wordt meer vastgesteld bij de controle van bestuurders.

Als politiezone wordt er nog meer ingezet op het controleren van bestuurders om zo een gedragsverandering teweeg te brengen. Via een nieuw project van handhavingsroutes zal er ingezet worden om de verkeersveiligheid te verbeteren in onze politiezone.

Druggebruik en drugproductie zorgen voor een nefaste verslavingsproblematiek en tevens voor de nodige overlast. Dankzij doorgedreven onderzoek en regelmatige controles op overlastplaatsen werden in 2021 en tevens in de voorbije maanden van 2022 verschillende drugs in beslag genomen. In 2021 werd er 2,7kg marihuana, 2 kg speed, 919 XTC-pillen en 1 liter GHB in beslag genomen. Daarnaast werden actieve en non-actieve cannabisplantages opgerold en verdachten werden geïdentificeerd.

Inzake intrafamiliaal geweld zien we in 2020 (1104) een daling van het aantal meldingen ten opzichte van 2019 (1158). In 2021 (986) stellen we een verdere daling van 10,7% vast ten opzichte van 2020 (1104). Zowel de meldingen inzake huiselijke moeilijkheden met als zonder geweld kennen een daling. Ook de heropstart van het normale leven in code geel van de coronabarometer kan een verklaring bieden aangezien men minder thuis is en opnieuw wat meer ademruimte heeft binnen het gezin. Daarnaast missen de hercontactnames die worden uitgevoerd in het kader van de Col 20/2020 hun effect niet in het doorbreken van de spiraal van geweld. Een collega van de recherchedienst zal de komende maanden deelnemen aan de ketenaanpak IFG van de provincie Vlaams-Brabant. Hierdoor trachten we onze multidisciplinaire preventieve aanpak te versterken om gezinnen in problematische situaties nog beter te helpen.

Dagelijks blijven we inzetten op veiligheid en rekenen we op de betrokkenheid van onze burgers en partners. Politiezone Getevallei schrijft zijn verhaal immers niet alleen, maar wel samen met jullie!

 

pz geva