Onze organisatie

Onder deze rubriek vindt u onder meer informatie over onze politiezone Getevallei, de verschillende bestuursorganen en het toekomstig zonaal veiligheidsplan. Daarnaast kan u ook de nieuwe missie, visie, waarden en slagzin vinden van onze politiezone. 

Het lokale politiekorps Getevallei staat onder leiding van de korpschef. Op 6 februari 2019 legde Stephan Gilis de eed af als korpschef van politiezone Getevallei. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

De korpschef staat onder het gezag van het politiecollege. Hij licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat, alsook over de initiatieven die de politiezone overweegt met betrekking tot het zonaal veiligheidsbeleid. Hij rapporteert aan het politiecollege over de werking van de zone.

 

Op 1 januari 2019 fusioneerden de politiezones Tienen-Hoegaarden en LAN tot één nieuwe politiezone Getevallei. Bij de start van de nieuwe politiezone werd een nieuwe missie, visie en waardentekst uitgewerkt.

In een meergemeentezone oefent het politiecollege het organieke gezag uit over de korpschef en het lokale politiekorps. De bevoegdheden zijn vergelijkbaar met deze van het college van burgemeester en schepenen ten aanzien van de vroegere lokale politie.

Met het oog op de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps in een meergemeentezone, voorziet de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus in de oprichting van een politieraad. De bevoegdheden van een politieraad zijn vergelijkbaar met deze van een gemeenteraad, maar er zijn toch belangrijke verschillen. Zo kan de politieraad bijvoorbeeld geen politieverordeningen en politiereglementen uitvaardigen.

 

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit verschillende politiezones, waarvan de nieuwe politiezone Getevallei (fusie van de politiezones LAN en Tienen / Hoegaarden) er één is.
De politiezone Getevallei staat in voor de 5 gemeenten Hoegaarden, Landen, Tienen, Linter en Zoutleeuw.

De zonale veiligheidsraad omvat een systematisch overleg dat ongeveer twee keer per jaar wordt georganiseerd tussen de burgemeesters van politiezone Getevallei, de (substituut) procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.