Nieuws

Versoepelingen voor activiteiten met roofvogels.

Om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan was er sinds 15/11/2020 een ophokverplichting van kracht voor alle gehouden vogels en pluimvee.Het FAVV voert echter vanaf 20/02/2021 volgende versoepelingen in op het vlak van de ophokverplichting voor roofvogels.

  • het opleiden/trainen van roofvogels;
  • het geven van demonstraties;
  • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild;
  • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.
Verplichte aangifte van geneutraliseerde vuurwapens uiterlijk tegen 14 maart 2021!

Iedereen die in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat hij in het bezit heeft en verworven heeft vóór 14 september 2018 dient uiterlijk tegen 14 maart 2021 de volgende actie te ondernemen:

  • Voor elk wapen dient een model 9ter “attest van aangifte” te worden opgesteld in drie exemplaren (een aangifte en twee afschriften ervan), een kopie van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank (als het wapen vanaf 8 april 2016 werd geneutraliseerd) OF een foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw (als het wapen vóór 8 april 2016 werd geneutraliseerd);
  • De aangifte en één “afschrift” dienen te worden verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de aangever. Het andere afschrift dient te worden bijgehouden;
  • De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal Wapenregister en bezorgt één van de afschriften van de aangifte terug aan de aangever. Er is geen termijn voorzien waarbinnen de gouverneur moet antwoorden.
Resultaten gecoördineerde politieactie op 27 januari 2021

Op woensdag 27 januari werd er een gecoördineerde politieactie georganiseerd in samenwerking met de naburige zones, alsook verschillende federale diensten.

Door een goede samenwerking op het terrein konden 89 personen fysiek worden gecontroleerd. Er werden 61 voertuigen aan een controle onderworpen. In het kader van deze gecoördineerde actie werd er 6300 Euro cash geld in beslag genomen en werd er 1 geseinde persoon aangetroffen.

Er werden 3 positieve speekseltesten afgenomen en één voertuig werd geïmmobiliseerd. Daarnaast werd er voor verschillende kleinere overtredingen een proces-verbaal opgesteld.

Politiezone Getevallei voert op regelmatige basis controles uit en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Dankzij de samenwerking met aangrenzende zones en de verschillende diensten van de federale politie wordt er op een geïntegreerde manier gewerkt aan veiligheid.

 

Aanscherping van de regels voor reizigers die via trein of bus van buiten de EU en buiten de Schengenzone naar België reizen

De regels voor reizigers die per boot of vliegtuig naar België reizen, gelden voortaan ook voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone naar ons land komen. Meer bepaald moeten reizigers het PLF-document invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België. Daarnaast moeten reizigers die uit een rode zone komen en die hun hoofdverblijfplaats niet in ons landen hebben een negatieve PCR-test voorleggen voor binnenkomst.

Op 19 december 2020 deelde de Britse Eerste minister Boris Johnson mee dat een versnelde verspreiding van het coronavirus werd vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Deze versnelde verspreiding is te wijten aan een mutant van het COVID-19-virus, die besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant en zich dus sneller verspreidt.

Daarom heeft de Belgische regering nu ook voor trein- en busreizigers preventief de regels aangescherpt. Het doel is om een verdere verspreiding van de besmettelijkere variant van het virus op het Belgisch grondgebied tegen te gaan.

Voortaan gelden voor trein- en busreizen vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, dezelfde regels als voor reizen per vliegtuig of boot, namelijk:

  • het PLF-document invullen, ongeacht de duur van het verblijf in het buitenland en in België;
  • voor reizigers die uit een rode zone komen en hun hoofdverblijfplaats niet in ons land hebben: een negatieve PCR-test voorleggen voor binnenkomst;
  • de geldende quarantaineregels voor reizigers uit een rode zone volgen.

Vervoerders zijn verantwoordelijk om, voor het instappen, te controleren dat alle passagiers een PLF-document hebben ingevuld en desgevallend een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Indien dit niet het geval is, is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw het PLF-document.

De wijzigingen aan het ministerieel besluit die deze nieuwe regels een wettelijke basis geeft, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gelden eveneens tot 1 maart 2021.

 

PERSBERICHT
Annelies Verlinden

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Niet om mee te lachen

Lachgas (distikstofmonoxide of N2O) is een vluchtig snuifmiddel waar wel wat jongeren mee experimenteren. Het is vrij verkrijgbaar in de handel.

Lachgas wordt als snuifmiddel gebruikt door inademing via een ballon of rechtstreeks van een gasfles of (slagroom)patroon. Je krijgt een roeseffect met een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, verwardheid en eventueel hallucinaties. Het effect duurt maar enkele minuten.

Gebruik van lachgas houdt o.m. risico’s in van zenuwschade, hart- en longproblemen en vrieswonden aan lippen, mond, keel en longen. Omwille van de desoriëntatie kunnen er ook ongevallen gebeuren.

Meer informatie over de lachgas kan je hier vinden