Politiecollege

In een meergemeentezone oefent het politiecollege het organieke gezag uit over de korpschef en het lokale politiekorps. De bevoegdheden zijn vergelijkbaar met deze van het college van burgemeester en schepenen ten aanzien van de vroegere lokale politie.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten van politiezone Getevallei. 

Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter.

De vijf burgemeesters van het politiecollege zijn: 

  • Katrien Partyka (Tienen)
  • Jean-Pierre Taverniers (Hoegaarden)
  • Gino Debroux (Landen)
  • Marc Wijnants (Linter)
  • Guy Dumst (Zoutleeuw)

Mevr Katrien Partyka is voorzitter van het politiecollege en van rechtswege tevens voorzitter van de politieraad.

De korpschef en de secretaris wonen alle zittingen van het politiecollege bij. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat met de werking van de politiezone te maken heeft, en over alle initiatieven die betrekking hebben op het zone veiligheidsbeleid.

Het politiecollege mag zich niet mengen in de verdeling van de taken en opdrachten binnen het korps. Dit is de autonome bevoegdheid van de korpschef.

Nochtans worden in onze politiezone de ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur op voorhand overlegd in het politiecollege.

Het politiecollege beslist, op voorstel van de korpschef tot de aanschaf van de noodzakelijke materialen en middelen met het oog op de dienstuitvoering en dit binnen de machtiging die de politieraad verleende aan het college. De wet op de overheidsopdrachten wordt daarbij stipt gevolgd.

Het politiecollege stelt de dagorde vast van de politieraad en legt de dossiers ter inzage voor aan de raadsleden.