Politieraad

Met het oog op de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps in een meergemeentezone, voorziet de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus in de oprichting van een politieraad. De bevoegdheden van een politieraad zijn vergelijkbaar met deze van een gemeenteraad, maar er zijn toch belangrijke verschillen. Zo kan de politieraad bijvoorbeeld geen politieverordeningen en politiereglementen uitvaardigen.

 

De politieraad oefent de democratische controle uit op het politiecollege en het binnen de zone gevoerde politiebeleid. De leden van de politieraad hebben het recht om het politiecollege te interpelleren over politieaangelegenheden. De bevoegdheden van de politieraad situeren zich voornamelijk in het domein van de begroting en het personeel.

Elk dienstjaar moet de politiezone een begroting laten goedkeuren, de inkomsten en uitgaven worden goedgekeurd door de leden van de politieraad. De inkomsten worden gevormd door federale en gemeentelijke dotaties, deze laatste moeten eveneens goedgekeurd worden door de respectievelijke gemeenteraden.

De politieraad bepaalt de personeelsformatie van het operationeel, het administratief en logistiek kader van het politiekorps. Zij dragen de korpschef voor tot benoeming door de Koning en brengt eveneens advies uit over het al dan niet verlengen van het mandaat van de korpschef.

De politieraad wordt proportioneel samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Landen, Zoutleeuw, Linter, Tienen en Hoegaarden. Als basis worden de bevolkingscijfers genomen.

De vijf burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad: 

  • Katrien Partyka (Tienen)
  • Jean-Pierre Taverniers (Hoegaarden)
  • Gino Debroux(Landen)
  • Marc Wijnants (Linter)
  • Guy Dumst (Zoutleeuw)

Mevr Katrien Partyka is voorzitter van het politiecollege en van rechtswege tevens voorzitter van de politieraad.

De nieuwe raadsleden van de politieraad zullen gekozen worden op de eerste gemeenteraad van 2019. Er zullen in totaliteit 19 raadsleden worden verkozen.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij bestaan uit een openbare zitting en een geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting,...

Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag,... worden behandeld in de geheime zitting.

U bent steeds van harte welkom om eens een politieraad bij te wonen.

De agenda, de beslissingen en de notulen van de politieraad zijn steeds raadpleegbaar op onze website. Daarnaast kan u deze informatie ook terug vinden op de website van de stad Tienen.