Persbericht: multidisciplinaire actie op horecazaken in PZ Minos

Aanleiding perstekst

De besturen Mortsel en Wommelgem en de politiezone Minos wensen op 24/09/2022 een aantal lokale handelszaken te controleren. Deze controleactie werd opgezet op vraag van Politiezone MINOS

De perstekst heeft tot doel het beleid van de lokale besturen en zone te onderstrepen (preventie en handhaving) en mee te geven dat ondermijnende activiteiten niet worden getolereerd.

Persbericht

Op 24/09/2022 voerden de lokale besturen en de politiezone Minos een multidisciplinaire controle op verschillende horecazaken. Deze vond plaats met ondersteuning van het ARIEC (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) Antwerpen van de Federale Politie en in overleg met FGP, het Parket en het arbeidsauditoraat. Het ging om controles in de horecasector. De controle kwam er op vraag van de besturen en de politiezone en kadert in de bestuurlijke aanpak.

De lokale politie organiseerde een actie naar aanleiding van vermoedelijke wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal handelszaken op hun grondgebied. Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen.

Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit de besturen en Lokale Politie Minos, Arbeidsinspectie, Dienst Vreemdelingenzaken, Brandweer zone Rand, FOD Volksgezondheid, Douane en ARIEC Antwerpen.

Uiteindelijk werden vier horecazaken gecontroleerd.

In totaal werd 1 PV opgemaakt voor illegaal zwartwerk - deze persoon werd ter beschikking gesteld van DVZ - en werden een aantal overtredingen op het afwijkingsregister, studentencontracten en werkuren vastgesteld. Een 20-tal shishaproducten werden in beslag genomen. Tevens waren er inbreuken op het rookverbod in horeca en de wetgeving omtrent rookkamers., een geseind persoon en een gebruikershoeveelheid cannabis werd aangetroffen, er zijn inbreuken tegen de camerawetgeving vastgesteld, en er wordt verder nazicht gedaan naar brandveiligheid en inbreuken op de Kansspelwet.

De lokale overheden van Mortsel en Wommelgem willen voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging en overlast veroorzaken in de buurt. Daarom keurden de besturen een lokaal politiereglement goed waarin staat dat handelszaken aan regels zijn onderworpen om zo te voorkomen dat de criminele wereld de lokale economie infiltreert. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid.

Contactgegevens

Lokaal bestuur

Lokale Politie Minos

Voor meer informatie over de werkzaamheden van Lokale Politie Minos kan de pers contact opnemen met de dienst Communicatie, op het nummer 03/451.98.00 of via communicatie@politieminos.be

Federale Politie Antwerpen:

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het ARIEC Antwerpen kan de pers contact opnemen met hoofdcommissaris Jean-Claude Gunst, directeur-coördinator van het arrondissement Antwerpen, op het nummer 0475/85 48 22 of via FPF.Ant.Communicatie@police.belgium.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multidisciplinaire controles zijn controles die worden georganiseerd met verschillende partners en bestaan uit een flexibel samengestelde teams. De doelstelling van de actie bepaalt welke diensten (Vlaamse en federale inspectie- en controlediensten, gemeentelijke diensten, etc.) deelnemen. Bij een bestuurlijke actie ligt de coördinatie bij het lokale bestuur en haar politie.

De bestuurlijke aanpak zet in op het voorkomen en bestrijden van lokale inmenging vanuit de georganiseerde criminaliteit door gebruik te maken van de lokale bevoegdheden en in nauwe samenwerking met strafrechtelijke, socio-economische en fiscale partners.

ARIEC Antwerpen (Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Antwerpen) is een dienst van de Federale Politie en heeft als opdracht de gemeentebesturen en lokale politie te ondersteunen in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ze leveren o.a. juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgen bovenlokale fenomenen op en leveren bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein.