Veiligheidsmonitor 2018

VEILIGHEIDSMONITOR 2018 - POLITIE REGIO TURNHOUT

De Veiligheidsmonitor werd in 1997 voor de eerste keer, toen nog telefonisch, in gans België afgenomen. In dat jaar werden 29399 mensen bevraagd. De editie van 2018, op papier en online in te vullen, telt 168206 ingevulde vragenlijsten. In de politiezone Regio Turnhout (Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar) ontvingen 2544 inwoners de enquête die o.m. peilt naar veiligheid, slachtofferschap en politiewerking. Maar liefst 1049 burgers vulden -al dan niet online- een geldige vragenlijst in, wat voor onze politiezone (PZ) een responsgraad van 41% opleverde.

Eigen buurt

Uit deze veiligheidsbevraging blijkt dat inwoners van de PZ Regio Turnhout zich in hun buurt vooral zorgen maken om een 'onaangepaste snelheid in het verkeer' en 'sluikstorten en zwerfvuil'. 'Hinderlijk parkeren' en 'woninginbraken' komen hierna. De resultaten van vergelijkbare politiezones zijn eerder gelijkaardig, met de uitzondering dat de nummer één 'onaangepaste snelheid' er nog veel meer als problematisch aanzien wordt (66% tov. 55%). Mogelijk zijn het cameranetwerk en andere snelheidsremmende maatregelen die de PZ Regio Turnhout al jarenlang als speerpunten in haar beleid heeft een verklarende factor.

Veel aangehaalde delicttypen of overlastvormen worden in de PZ als minder problematisch aanzien dan in andere vergelijkbare politiezones. Dit is bijvoorbeeld zo voor verkeersongevallen, vandalisme, autodiefstallen. Enkel fietsdiefstallen worden in onze PZ door de burger als een behoorlijk groter probleem beschouwd.

Meer dan 8 op 10 vinden dat hun buurt er eerder of heel verzorgd uitziet.

Meer dan 60% is het voorbije jaar actief geweest om iets te doen in zijn gemeente/stad, of wil dit misschien in de toekomst zijn. Bijna 8 op 10 vinden dat de mensen in de buurt te vertrouwen zijn. 75% vindt dat mensen in de buurt buren helpen, en dat ze een thuisgevoel hebben bij mensen in de buurt. Bijna 6 op 10 zeggen veel contact te hebben met de directe buren.

Zich veilig voelen

Het merendeel van de bevolking voelt zich veilig in onze politiezone. 80% van de respondenten zegt zich zelden of nooit onveilig te voelen. Daar tegenover staat dat 3% zich vaak of altijd onveilig voelt (in 2011 nog 6%). In vergelijkbare politiezones liggen deze percentages respectievelijk op 74 en 5%.

Vrouwen stellen significant meer mijdingsgedrag dan mannen. Daarentegen zijn het vooral de 65-plussers die bij duisternis vermijden weg te gaan, en drukke evenementen mijden. Dit gebeurt ook significant meer bij vrouwen dan bij mannen. Tot slot zijn het ook vrouwen die minder vaak opendoen voor onbekenden. In andere vergelijkbare politiezones is er vooral voor dit laatste punt een verschil. 34% doet niet open voor onbekenden, waar dit in onze PZ 22% is.

Slachtofferschap

De respondenten blijken het meest slachtoffer te worden van een beschadiging van hun auto (16%) en fietsdiefstal (15%). Wat fietsdiefstal betreft ligt dit slachtofferschap lager in vergelijkbare politiezones (9%). Verder gaat het voornamelijk om oplichting via internet en inbraak in computer of smartphone.

Lang niet alles wordt aangegeven bij de politie. Dit is (logischerwijs) wel zo voor auto- en motordiefstal, al minder voor woninginbraken (11% wordt niet aangegeven; 13% in vergelijkbare politiezones), en nog minder voor andere diefstallen, zedenfeiten, bedreigingen, lichamelijk geweld en misdrijven via internet. In onze PZ worden fietsdiefstallen veel vaker aangegeven dan in vergelijkbare politiezones (73 tov 53%).

Preventie

De fietsgraveeracties zijn goed gekend bij onze bevolking (76% tov 59% in vergelijkbare politiezones), evenals inbraakpreventie. Vakantietoezicht is echter door meer dan 1 op 3 niet gekend.

45% wil meer of minstens evenveel algemene info krijgen van de politie. Mensen willen het liefst op de hoogte gehouden worden via infoblaadjes of de krant, via de website van politie of gemeente of per post met een politiekrantje. 65+'ers worden graag via regionale tv op de hoogte gehouden, waar de jongeren dit liever via sociale media vernemen.

Politiewerking

Het gros van de respondenten (bijna 75%) is tevreden tot heel tevreden over houding en gedrag van de politie in de eigen politiezone. 7 op 10 zijn algemeen gezien tevreden tot heel tevreden. Oudere generaties zijn globaal gezien meer tevreden dan de jongere. Het minst tevreden zijn de bevraagden over de aanwezigheid van de politie in de straat (1 op 7 is ontevreden), en over de informatie die over de activiteiten wordt gegeven (1 op 10 is ontevreden). De tevredenheid over de politie in onze PZ ligt op elk vlak hoger dan in vergelijkbare politiezones. Volgens 70% van de respondenten is de politie bovendien (heel) gemakkelijk te contacteren.

Bijna 48% van de bevraagden kent zijn/haar wijkagent niet (in vergelijkbare politiezones ligt dit percentage op 55%). De groep 25-34 jarigen kent de wijkagent het best. De inwoners die wel weten wie hun wijkagent is, kennen hem/haar in de eerste plaats via direct persoonlijk contact, en verder vooral via de gemeentebladen. Slechts 11% van de respondenten zegt meer contact te willen hebben met zijn/haar wijkagent (21% in vergelijkbare politiezones). Het overgrote deel wil dit enkel in geval van problemen (67%).

Laatste politiecontact

Zeven op tien respondenten hadden de afgelopen 12 maanden geen contact met de politie van de eigen politiezone. Wanneer dit wel zo was, ging het voornamelijk om een aangifte (indienen klacht) of melding, of om een administratieve handeling.

Wat betreft dit laatste politiecontact is de burger het meest tevreden over de houding en het gedrag van de politiediensten, de informatieverstrekking en de telefonische bereikbaarheid van de politie (bijna 7 op 10 zijn (zeer) tevreden). Eveneens de tijd die aan het probleem besteed werd, en de beschikbaarheid op het commissariaat worden gunstig beoordeeld. De minste tevredenheid is er op vlak van de snelheid van de politiediensten, waarover meer dan 1 op 10 (zeer) ontevreden is. In vergelijkbare politiezones zijn de meningen eerder gelijkaardig.

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Zesjaarlijks wordt door elk politiekorps een zonaal veiligheidsplan opgemaakt waarin o.m. de werking en prioriteiten van een politiedienst bepaald worden. De resultaten van deze bevolkingsbevraging zullen gebruikt worden bij de opmaak van het nieuwe plan.

De Politie Regio Turnhout dankt de inwoners van de ganse politiezone voor hun massale respons!