Waarom gemeentelijke administratieve sacties (GAS)

Inbreuken op het Uniform Politiereglement worden vanaf de leeftijd van zestien jaar bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dit betekent concreet het volgende:

overtredingen worden nog steeds vastgesteld door politieagenten, maar de processen-verbaal worden bezorgd aan de zgn. sanctionerend ambtenaar. Deze onafhankelijke ambtenaar treedt op voor de gehele politiezone regio Turnhout en bepaalt welk gevolg er gegeven wordt aan het proces-verbaal. Zo kan hij dit zonder gevolg laten (seponeren) of tot vervolging overgaan en een sanctie opleggen. De belangrijkste sanctie is de geldboete met een maximumbedrag van 350 euro (175 euro voor minderjarigen) . Het bedrag van een boete hangt uiteraard af van de concrete inbreuk. In een aantal gevallen kan de sanctionerend ambtenaar ook tot bemiddeling overgaan. Dit kan nuttig zijn om de belangen van slachtoffers tegemoet te komen (bijvoorbeeld: herstel of vergoeding van schade). Bij minderjarigen is de bemiddeling zelfs verplicht.

Aan het opleggen van een administratieve geldboete gaat een hele procedure vooraf.

Zo wordt de overtreder eerst per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de overtreding. Daarbij wordt ook een kopie van het proces-verbaal bezorgd. Vervolgens beschikt de overtreder over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Dat kan in principe schriftelijk (per aangetekende brief) en/of mondeling (via een hoorzitting bij de sanctionerend ambtenaar) gebeuren. Als echter reeds van bij het begin een beperkte boete (d.w.z. maximum 70 euro) overwogen wordt, verloopt de volledige procedure schriftelijk.

Pas na het indienen van de verweermiddelen of het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de sanctionerend ambtenaar een beslissing nemen. Ook die beslissing wordt per aangetekende brief bezorgd. Als een boete wordt opgelegd zal de beslissing ook een factuur bevatten. Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is steeds hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is de jeugdrechter de bevoegde beroepsinstantie.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur vanwege de stad ontvangt om deze kosten te betalen.