Cijfers - evolutie veiligheid

Wat is onze doelstelling?

Het aantal woninginbraken en diefstallen in woningen op zijn minst doen stagneren en liefst doen dalen en de bevolking zodoende een beter veiligheidsgevoel geven. Ook die inbraken in bedrijven en handelspanden krijgen onze prioritaire aandacht.

Wat doet de politie eraan?

De politie onderneemt hiertoe tal van acties zowel op het vlak van preventie, van ontrading, van degelijke vaststellingen, van onderzoek als op het vlak van de nazorg.

Wat is onze doelstelling?

Repressief optreden tegen dealers en producenten en de overlast in de buurt van vooral het uitgaansleven, scholen en plaatsen waar vooral jongeren komen, onder controle houden.

Wat is onze doelstelling?

Het aantal fietsdiefstallen doen dalen en het aantal teruggevonden fietsen die aan de rechtmatige eigenaar kunnen terug bezorgd worden doen toenemen.

Het betreft een nieuw project dat van start ging op 01/01/2005.

Wat is onze doelstelling?

Door middel van een goede samenwerking met gemeentelijke diensten en andere betrokken partners, de georganiseerde vormen van illegaal verblijf en van de illegale exploitatie van de arbeid en seksualiteit van anderen opsporen en doen ophouden.

Wat doet de politie eraan?

Preventief wordt vooral regelmatig overleg gepleegd met gemeentelijke en andere diensten. Zo kunnen bijvoorbeeld schijnhuwelijken voorkomen worden en kunnen 'huisjesmelkers' snel en kordaat aangepakt worden.

Wat is onze doelstelling?

De prioritaire doelstelling is om, waar mogelijk, via 'bemiddeling' en 'probleemoplossend werken' deze problemen op te lossen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkagenten. Pas in tweede orde en ook voor grotere milieuproblemen zal eerder verbaliserend opgetreden worden door de dienst milieupolitie en team leefmilieu. Ook in geval van verbaliserend optreden moet de oplossing van het probleem prioritair blijven.

Wat is onze doelstelling?

Door middel van preventie, ontrading, regulerend optreden, repressie waar nodig en nazorg, een fundamentele bijdrage leveren tot een betere verkeersveiligheid en verkeersvlotheid.

Om het aantal verkeersongevallen verder te laten dalen en om het lichamelijke letsel verder te reduceren, moet de snelheid omlaag en moeten alcohol en drugs in het verkeer verder krachtdadig bestreden worden.

Wat is onze doelstelling?

De kwaliteit van de opvang van slachtoffers, van de afhandeling van de onderzoeken en van de nazorg optimaliseren.

Wat doet de politie eraan?

Op preventief vlak neemt de politie deel aan allerlei overlegorganen met andere diensten die eveneens werken aan deze maatschappelijke problematiek.

Wat is onze doelstelling?

De te bereiken doelen zijn: het onveiligheidsgevoel van de bevolking en de overlast in probleembuurten verminderen/beperken.