Cijfers per aard van de inbreuk

Door de werkoverlast bij de parketten zijn deze niet meer bij machte het groot aantal overgemaakte processen-verbaal te behandelen en zijn zij genoodzaakt een belangrijk deel van de processen-verbaal, opgesteld naar aanleiding van overtredingen van politiereglementen, te seponeren. Dit wil zeggen dat de overtreder geen boete kreeg. Anderzijds zorgen veel van dergelijke overtredingen juist wel voor veel overlast bij omwoners. Daarom heeft de wetgever de "gemeentelijke administratieve sancties" ingevoerd. Overtredingen van politiereglementen kunnen hierdoor gestraft worden met een boete opgelegd door een ambtenaar van de gemeente en dus niet langer door het parket.

Onze 7 gemeenten hebben dergelijke "gemeentelijke administratieve sancties" ingevoerd om op een kordate wijze meerdere vormen van overlast doeltreffend te kunnen sanctioneren. Hieronder vindt u een tabel met de opgelegde boetes, geteld op de datum van de beslissing:

Inbreuken Vorig

jaar

Jan

Feb

Mar

Apr
Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec
Totaal
Loslopende dieren (1) 9 / 4 3 1 3   11
Afval en zwerfvuil (2) 75 12 13 8 11 14   58
Brandveiligheid (3) 3 / / 2 1 2   5
Geluidshinder (4) 47 3 4 4 8 10   29
wildplakken + graffiti (5) 21 1 1 / / 2   4
Overlast op straat (6) 63 10 14 11 12 4   51
Opsluitingsboetes (7) 196 29 30 21 36 26   142
Parkeerinbreuken (8) 736 137 85 29 32 87   370
Andere inbreuken (9) 28 3 2 3 15 6   29
Totaal 1178 195 153 81 116 154   699

 

(1) Deze rubriek bevat de volgende inbreuken op het "uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)": Voorzorgsplicht bij loslopende dieren (Art II.II.1.), honden aan de leiband (Art II.II.5.), huisdieren in parken e.d. aan de leiband (Art VI.V.4.1°).

(2) Deze rubriek bevat de volgende inbreuken op het "uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)": Uitwerpselen van dieren (Art II.II.7.), verbod afval te stockeren (Art IV.I.2.3.), afval achterlaten (Art IV.I.2.5.), oneigenlijk gebruik van openbare vuilnisbakken (Art VI.I.3.2.), huisvuil te vroeg buiten zetten (Art IV.II.5.1), zuiverheid marktplaats (Art III.I.5.)

(3) Deze rubriek bevat de inbreuken op de bepalingen inzake brandveiligheid in publiek toegankelijke gebouwen. De controles hierop starten in het najaar van 2007.

(4) Deze rubriek bevat de volgende inbreuken op het "uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)": Nachtlawaai (Art VI.VII.2.), verbod op nachtelijke muziek (Art VI.VII.7.), boomcars (Art VI.VII.8.1.), lawaai motorvoertuigen door abnormaal gebruik (Art VI.VII.9.), verbod van voertuigen in reservaten en waardevolle natuurgebieden en parken (Art VI.III.2. en VI.IV.2. en VI.V.3.1.).

(5) Deze rubriek bevat de volgende inbreuken op het "uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)": Wildplakken en graffiti (Art VI.XI.1.), niet of onvolledig vermelden van de verantwoordelijke uitgever (Art VI.XI.3.).

(6) Deze rubriek bevat de volgende inbreuken op het "uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)": Feitelijkheden en lichte gewelddaden (Art VI.XIII.2.), wildplassen en braken (Art.VI.XIII.11), verbod alcoholverkoop tussen 00.00 en 08.00 uur (Art VI.XIII.12.2.), verbod alcoholgebruik op straat tussen 00.00 en 08.00 uur (Art VI.XIII.12.1.), vandalisme (Art VI.XIII. 15 en 16.),

(7) Deze rubriek bevat het aantal bestuurlijke opsluitingen op grond van Art 31.2°,3° of 4° WPA (Art VI.XIII.5.). Dit zijn tijdelijke opsluitingen in een politiecel wegens ordeverstoring op het openbaar domein of in publiek toegankelijke gebouwen en plaatsen.

(8) Deze rubriek bevat de volgende inbreuken op het "uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)": Zone met beperkte parkeertijd - blauwe zone (Art VII.I.1.), parkeren bewonerszone(Art VII.III.1). Deze parkeerovertredingen worden niet langer bestraft op basis van de wegcode (gedepenaliseerde perkeerovertredingen).

(9) Alle andere boetes opgelegd op één van de inbreuken op de UGP.