GAS 4

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde verkeersinbreuken, die voorheen afgehandeld werden door het Parket, sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit zijn de zogenaamde inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Dit wordt GAS 4 genoemd.

Cover GAS 2023

Vanaf 1 mei 2023 is de GAS 4 ook van toepassing in de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. Het reglement werd op de gemeenteraden van Gingelom op 21 maart 2023, van Sint-Truiden op 27 maart 2023 en van Nieuwerkerken op 20 april 2023 goedgekeurd.

Over welke overtredingen uit de wegcode gaat het?

Categorie 1

 • stilstaan of parkeren op witte markeringen, op dambordmarkeringen, op verkeersleiders en verdrijvingsvlakken
 • parkeren in woonerven, in voetgangerszone, op verhoogde inrichtingen, niet rechts in de rijrichting, van defecte voertuigen en aanhangwagens op de openbare weg en binnen de bebouwde kom, van reclamevoertuigen
 • hinderlijk stilstaan en parkeren (oversteekplaats, kruispunt, verkeerslicht en verkeersbord)
 • hinderlijk parkeren (ander voertuig, bushalte, inritten en rijbanen)
 • aanduidingen op parkeerschijf en aanbrengen van de kaart voor personen met beperkingen
 • verkeersborden ivm stilstaan en parkeren
 • opstelling van fietsen/bromfietsen/motorfietsen en parkeren van motorfietsen

Categorie 2

 • stilstaan of parkeren op autowegen
 • hinderlijk stilstaan of parkeren op trottoirs, fietspaden, zebrapaden, tunnels en hellingen
 • parkeren op plaats voor personen met een beperking en bij hindernissen (sporen en vrije doorgang)

Andere inbreuken

 • Inbreuken op verkeersbord C3 (autoluwe zone)
 • Inbreuken op verkeersbord F103 (voetgangerszone)
   • C3 en F103 → vastgesteld door automatisch werkende camera’s

                          

Wat verandert er dan eigenlijk?

Aan het verbaliseringsbeleid verandert er niets, enkel de administratieve afhandeling wijzigt.

Wie mag overtredingen vaststellen?

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en daartoe opgeleide gemeenschapswacht-vaststellers.

Wie kan een GAS-pv in het kader van GAS 4 krijgen?

Elke natuurlijke meerderjarige persoon (≥ 18 jaar) of rechtspersoon die zich op het grondgebied van de stad Sint-Truiden of de gemeenten Gingelom of Nieuwerkerken bevindt.

Volgens welke procedure verloopt GAS 4?

 • De politie stelt de feiten vast en neemt die op in een PV (proces verbaal) of de gemeenschapswachter/bevoegd ambtenaar stelt de feiten vast en neemt die op in een BV (bestuurlijk verslag)
 • De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het PV of BV.
 • Na ontvangst van de brief kan de overtreder
  • de boete betalen
  • of binnen de 30 dagen een verweer indienen.
   • De sanctionerend ambtenaar kan het verweer aanvaarden en dan is het dossier afgesloten.
   • Bij niet aanvaarding, wordt de overtreder opnieuw aangemaand om te betalen binnen een termijn van 30 dagen.
    • Hierna is hoger beroep bij de politierechtbank nog mogelijk

Hoe kan je verweer indienen?

Categorie 1: schriftelijk binnen de 30 dagen

Categorie 2: schriftelijk binnen de 30 dagen of een afspraak maken gehoord worden door de sanctionerend ambtenaar (eveneens binnen de 30 dagen)  Provinciaal sanctionerend ambtenaar

Universiteitslaan 1

3500 HASSELT

Is bemiddeling mogelijk?

Er is geen mogelijkheid tot alternatieve maatregel (bemiddeling of gemeenschapsdienst). De sanctionerend ambtenaar kan na verweer wel beslissen om te seponeren.

Hoe hoog is de geldboete?

Het bedrag van de GAS-boete werd vastgelegd in het KB van 9 maart 2014 en is afhankelijk van de aard van de overtreding:

 • Eerste graad overtreding: een boete van 58 euro
 • Tweede graad overtreding: een boete van 116 euro
 • Er kunnen meerdere overtredingen weerhouden worden in één GAS4 PV/BV.

Voor 'gedepenaliseerde parkeerinbreuken' (niet meer strafbaar volgens het strafwetboek) krijg je geen GAS-boete, maar een parkeerretributie. Voorbeelden: niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt, geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone of de maximum parkeertijd overschrijden … . Deze inbreuken vallen niet onder GAS 4.

Het volledige GAS-reglement kan u nalezen in het document als bijlage.

Labels