Samenwerkingsovereenkomst tussen psychiatrisch ziekenhuis Asster vzw, de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en Parket Limburg

Vanaf 25 november treedt het POPPSY, de samenwerkingsovereenkomst tussen het psychiatrisch ziekenhuis Asster vzw, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het Parket Limburg, in werking.

Ondanks de schijnbaar tegengestelde doelstellingen van politie en hulpverlening zijn ze onlosmakelijk verbonden door de mensen die zij in hun dagelijkse werk ontmoeten. De politie wordt regelmatig geconfronteerd met mensen met een psychiatrische problematiek. De psychiatrie wordt dan weer geconfronteerd met een aantal fenomenen die de bijstand van politie wenselijk/noodzakelijk maken, zoals agressie, het plegen van strafbare feiten, enz.

“Politiemensen en medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg functioneren vaak dicht bij elkaar en kennen een hoge mate van overlap tussen doelgroepen. Op lokaal niveau ontmoeten politie en geestelijke gezondheidszorg elkaar regelmatig vanuit hun eigen functie, denk maar aan gedwongen opnames, verdwijningen, agressie, … . Dit brengt een groot aantal uitdagingen met zich mee zowel voor de geestelijke gezondheidszorg als voor de politie. Een optimale samenwerking tussen beide actoren is enkel mogelijk als men elkaars werkwereld leert kennen en samen naar oplossingen op zoek gaat.”, zegt korpschef Steve Provost. 

Dit protocol heeft als doelstelling afspraken vast te leggen omtrent een aantal thema’s om de samenwerking tussen de partijen te stroomlijnen en uiteindelijk te komen tot een betere bejegening en begeleiding van patiënten. 

  • Bewakings- en bewaringsplicht ziekenhuis
  • Werkwijze gedwongen opnames
  • Handelen in het kader van crisissituaties gekoppeld aan (ernstig risico op) agressie
  • Handelen in het kader van (onrustwekkende) verdwijning                                                                 
  • Het vaststellen en melden van strafbare feiten binnen de residentiële setting.
  • In het kader van niet-natuurlijk overlijden

“Binnen Asster zetten we samen met ons netwerk in op vermaatschappelijking van zorg: het versterken en bieden van (preventieve) zorg binnen de eigen sociale omgeving. Partners binnen en buiten de zorgsector worden steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen gekoppeld aan de soms complexe problematiek van mensen. Elkaar in die complexiteit vinden, is een sterkte. Politie, Parket en psychiatrie hebben andere doelstellingen maar toch is de nood groot om op elkaars expertise en ondersteuning beroep te kunnen doen om in complexiteit respectvol, veilig en oplossingsgericht te kunnen werken. Dit protocol biedt een stevige basis en maakt de wederzijds verwachtingen en mogelijkheden in de samenwerking duidelijk waardoor we komen tot mensgerichte oplossingen voor mensen en organisaties.”, aldus algemeen directeur Asster Jaak Poncelet. 

Daarbij wordt geen afbreuk gedaan aan de wettelijke/interne bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de partners en worden misverstanden met betrekking tot ieders werking en mogelijkheden vermeden. 

Om de samenwerking te versterken en het inzicht in mekaars werking te vergroten, wordt jaarlijks een informatie-, opleidings- en/of uitwisselingsmoment tussen de partners georganiseerd.

“In het kader van zijn wettelijk bepaalde opdrachten moet het openbaar ministerie dagelijks beslissingen nemen. Deze beslissingen moeten vaak erg snel genomen worden, zonder hierbij aan kwaliteit in te boeten. Bij het nemen van zulke snelle en kwaliteitsvolle beslissingen vallen we terug op partners, zoals politie en Asster. Dankzij dit duidelijk en omvattend protocol kunnen we snelheid en kwaliteit combineren en tegelijkertijd garanderen. Oplossingen ontstaan als meerdere betrokkenen samen nadenken en samenwerken. Vertrouwen en respect voor ieders rol zijn daarin voor leidend.” stelt de heer Guido Vermeiren, Procureur des Konings Limburg.

“ De aanwezigheid van het Sint-Trudo Ziekenhuis en het psychiatrisch ziekenhuis Asster maakt van Sint-Truiden een zorgstad. In functie van de veiligheid van de patiënt, de hulpverleners en het politiepersoneel werden in het verleden reeds verschillende samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met deze partners uit de zorgsector. Dit nieuwe protocol past dan ook perfect binnen het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid dat wij samen met alle partners in veiligheid willen uitbouwen en versterken.”, besluit burgemeester Veerle Heeren.