Stationsomgeving Sint-Truiden

Op donderdag 31 augustus 2023 kwam de politieraad samen naar aanleiding van meldingen over het (on)veiligheidsgevoel in de stationsomgeving.Aan de politieraad werd een concrete uiteenzetting gegeven om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse, alsook van de maatregelen die al dagdagelijks genomen werden, de nieuwe afspraken die gemaakt werden en de acties die er ondernomen zullen worden.

sporen

Het (on)veiligheidsgevoel dat de mensen ervaren wordt zeker niet geminimaliseerd. Overlast in stationsomgeving is echter geen nieuw probleem en geen probleem alleen van het station van Sint-Truiden. “Duidelijk is dat de problematiek globaal dient aangepakt te worden, niet alleen politioneel, maar ook maatschappelijk. Elke schakel in de keten heeft een verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen.”, verduidelijkt burgemeester Ingrid Kempeneers.

“In functie van deze specifieke situatie zijn in het verleden al structurele maatregelen opgenomen in onze reguliere werking. De stationsomgeving vormt een extra aandachtspunt voor onze ploegen, naast een aantal andere overlastlocaties waar dagelijks toezicht gedaan wordt. Sinds 1 juli 2023 werden er zo bijvoorbeeld in de stationsomgeving 152 toezichten uitgevoerd, zowel door de interventie-, verkeers- als wijkdienst (ook anoniem). Naast de dagelijkse patrouilles zijn er ook specifieke acties gericht op fietsdiefstallen, drugs, sluikstort, dag- en nachtwinkels, … . Deze acties worden vaak met de ondersteuning van onze partners georganiseerd.”, aldus korpschef Steve Provost.  

Het gaat zeker niet om één bepaalde groep die overlast veroorzaakt en bijdraagt aan het (on)veiligheidsgevoel in de omgeving.  Het gaat over een zeer divers publiek dat elk een specifieke aanpak vereist. Alleen al de aanwezigheid van sommige personen, zonder dat er inbreuken vastgesteld kunnen worden, wordt vaak als overlast ervaren. Het is anderzijds ook niet zo dat een tussenkomst (opstellen pv’s) van de politie onmiddellijk resultaat heeft in het straatbeeld. Een gerechtelijk onderzoek vraagt tijd en resulteert zeker niet altijd in een aanhouding.

Korpschef Steve Provost: “Alleen repressie biedt geen oplossing voor deze complexe problematiek. Preventie en hulpverlening worden ook betrokken om de oorzaken aan te pakken.”

“Er werden ondertussen bijkomende afspraken gemaakt met de NMBS en de welzijnspartners. De NMBS neemt onder andere maatregelen in functie van sluikstort/werfvuil en om de laadkade minder aantrekkelijk te maken.”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers.  

We hopen ook te kunnen rekenen op de steun van Securail en SPC (spoorwegpolitie) in functie van hun mogelijkheden, aangezien de diensten in de jaren sterk afgebouwd zijn.

De lokale politie kan door het burgemeestersbesluit nu systematisch identiteitscontroles houden in de stationsbuurt. De patrouilles in burger worden opgedreven.  Er zullen nog meer gezamenlijke acties georganiseerd worden gericht op diefstallen, drugs, sluikstort, dag- en nachtwinkels, … .

“Door de aanwezigen te doen inzien dat ze op elk moment aan een controle onderworpen kunnen worden, hopen we een sterk ontradend effect te bekomen.”, aldus korpschef Steve Provost.  

De gemeenschapswachten houden eveneens een extra oogje in het zeil.

Tot slot zullen de gemaakte afspraken op de voorziene overlegmomenten met de partners besproken en geëvalueerd worden, zodat er nog korter op de bal kan gespeeld worden.

De uitbreiding van het verbod op alcoholconsumptie en de mogelijkheid tot systematische identiteitscontroles wordt in oktober geëvalueerd.

Op deze manier hopen we de relatieve rust in stationsomgeving snel te laten terugkeren.”, besluit burgemeester Kempeneers.

Steve Provost                                                                             

hoofdcommissaris van politie                                                   

korpschef     

Ingrid Kempeneers     

burgemeester Sint-Truiden                                                                        

voorzitter politiecollege en -raad

Dries Deferm     

burgemeester Nieuwerkerken                                                                           

Patrick Lismont

burgemeester Gingelom

Labels