GAS overlast

Binnen de gemeenten Herent en Kortenberg zijn er twee types van GAS: algemene Gemeentelijke Administratieve Sancties om overlast te bestrijden en Gemeentelijke Administratieve Sancties die specifiek gericht zijn op bepaalde verkeersinbreuken. Over deze laatste categorie vindt u meer informatie onder de rubriek 'GAS verkeer'. Hieronder wordt de nodige toelichting gegeven over de algemene Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Sinds 1 januari 2016 is er binnen de gemeenten Herent en Kortenberg een nieuwe algemene bestuurlijke politieverordening (ook bekend als politiereglement of GAS-reglement) van toepassing. Deze politieverordening omvat alle inbreuken die op het grondgebied van Herent en Kortenberg kunnen aanleiding geven tot het opleggen van een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Het gaat hierbij over uiteenlopende feiten die overlast veroorzaken zoals sluikstorten, wildplassen, geluidshinder, hondenpoep, loslopende honden,…

Hier vindt u de algemene bestuurlijke politieverordening voor Herent en Kortenberg: 

Algemene bestuurlijke politieverordening

Bijlage 1. Reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen (enkel van toepassing in Kortenberg)

Bijlage 2. Reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen (enkel van toepassing in Kortenberg)

 

1) Op wie is de algemene bestuurlijke politieverordening van toepassing?

Deze politieverordening is in Herent en Kortenberg van toepassing vanaf 16 jaar. In Kortenberg gelden hierop twee uitzonderingen: zowel artikel 63 (verbod om bij risicodragende evenementen in de vastgestelde perimeter op openbare plaatsen alcoholhoudende dranken te verkopen, aan te bieden en te verbruiken) als artikel 69bis (toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe party zone-label) zijn van toepassing vanaf 14 jaar.

2) Wie kan een dergelijke GAS-overtreding vaststellen?

Binnen de politiezone HerKo stellen momenteel enkel politieambtenaren overtredingen op het algemeen politiereglement vast. In de toekomst zullen ook bepaalde gemeenteambtenaren inbreuken vaststellen.

3) Wie kan een sanctie opleggen?

De politie legt niet zelf een sanctie op, maar zal het opgestelde GAS-PV opsturen naar de sanctionerend ambtenaar die vervolgens op basis van het proces-verbaal en het eventuele verweer van de verdachte oordeelt of de feiten bewezen zijn en of er eventueel een sanctie wordt opgelegd.

Zowel Herent als Kortenberg doen voor de algemene bestuurlijke politieverordening een beroep op een sanctionerend ambtenaar werkzaam bij de provincie Vlaams-Brabant.

4) Welke sanctie kan opgelegd worden?

De meest voorkomende sanctie is een administratieve geldboete. De politieverordening van Herent en Kortenberg bepaalt dat de sanctionerend ambtenaar aan een meerderjarige een administratieve geldboete van maximum 350 euro kan opleggen. Indien men op het ogenblik van de feiten minderjarig is en minstens 16 jaar oud is (of in Kortenberg 14 jaar indien het gaat om artikel 63 (gebruik alcohol bij risicodragende evenementen), bedraagt de maximumboete 175 euro.

Wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk, is er sprake van herhaling.

In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro. In geval van een nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het drievoudige van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.

De sanctionerend ambtenaar kan ook steeds een bemiddeling (verplicht bij minderjarigen) voorstellen, waarbij door de betrokken partijen wordt bekeken op welke manier de schade vergoed of hersteld kan worden. Wanneer de overtreder het aanbod van bemiddeling weigert of wanneer de bemiddeling faalt, kan de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen.

Daarnaast kan de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen volgende sancties nemen: een administratieve schorsing of intrekking van een verleende toestemming of vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.