GAS verkeer

Binnen de gemeenten Herent en Kortenberg zijn er twee types van GAS: algemene Gemeentelijke Administratieve Sancties om overlast te bestrijden en Gemeentelijke Administratieve Sancties die specifiek gericht zijn op bepaalde verkeersinbreuken. Over deze eerste categorie vindt u meer informatie onder de rubriek 'GAS overlast'. Hieronder wordt de nodige toelichting gegeven over de Gemeentelijke Administratieve Sancties van toepassing op specifieke verkeersinbreuken.

De gemeenten Herent en Kortenberg hebben een bijzondere politieverordening goedgekeurd waardoor sinds 21 november 2016 het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ook van toepassing is op specifieke verkeersovertredingen.

1) Voor welke specifieke overtredingen kan u een GAS-boete krijgen en hoeveel bedraagt de GAS-boete?

Het gaat meer bepaald over overtredingen inzake:

  • stilstaan en parkeren
  • het negeren van een doorgangsverbod tijdens bepaalde tijdsperiodes (C3-negatie) wanneer men niet beschikt over een vergunning en de overtreding wordt vastgesteld door de daar geplaatste vaste camera met automatische nummerplaatherkenning (bv. de Minneveldstraat en het gebied rond de Sterrebeeksesteenweg in Kortenberg)

De boetes variëren van 55 tot 110 euro, afhankelijk van het gevaar of de hinder van de overtreding voor andere weggebruikers. Voor overtredingen begaan vanaf 01/09/2018 wordt het boetebedrag gewijzigd. Concreet wordt vanaf 01/09/2018 een boete van 58 euro voorzien ipv 55 euro en een boete van 116 euro ipv 110 euro. Het moment van de inbreuk is de bepalende datum en niet het moment waarop het dossier wordt opgestart.

Er zijn twee categorieën van overtredingen inzake stilstaan en parkeren:

  • De eerste categorie (55 euro - vanaf 01/09/2018 wordt dit 58 euro) omvat boetes voor lichte overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod, bijvoorbeeld parkeren binnen een woonerf, parkeren voor de inrit van een eigendom, ...
  • De tweede categorie (110 euro - vanaf 01/09/2018 wordt dit 116 euro) omvat boetes voor zwaardere overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod, bijvoorbeeld op een trottoir, op een zebrapad, op een fietspad,…

Wanneer u een doorgangsverbod tijdens bepaalde tijdsperiodes (C3-negatie) negeert terwijl u niet beschikt over een vergunning, bedraagt de geldboete 55 euro (vanaf 01/09/2018 wordt dit 58 euro).

U vindt een volledige opsomming van alle overtredingen, gerangschikt per categorie, in de bijzondere politieverordening die werd goedgekeurd door beide gemeenteraden:

Gecoördineerde versie bijzondere politieverordening GAS verkeer gemeente Herent (pdf, 936 KB)

Gecoördineerde versie bijzondere politieverordening GAS verkeer gemeente Kortenberg (pdf, 585 KB)

2) Wie kan een dergelijke GAS-overtreding vaststellen?

Binnen de politiezone HerKo stellen enkel politieambtenaren overtredingen op de bijzondere politieverordening betreffende verkeer vast.

3) Wie kan een sanctie opleggen?

De politie legt niet zelf een sanctie op, maar zal het opgestelde GAS-PV opsturen naar de sanctionerend ambtenaar die vervolgens eventueel een boete oplegt.

Deze overtredingen worden afgehandeld door de sanctionerend ambtenaar van de stad Mechelen, die reeds over de nodige ervaring beschikt in deze materie. De gemeenten Herent en Kortenberg hebben hierover een protocolakkoord afgesloten met het parket van het arrondissement Leuven:

Protocol parket - gemeente Herent (pdf, 268 KB)

Protocol parket - gemeente Kortenberg (pdf, 267 KB)

4) Hoe verloopt de inningsprocedure?

De sanctionerend ambtenaar stuurt u een (niet-aangetekende) brief met daarin informatie over de overtreding en het bedrag van de administratieve geldboete. U dient deze boete binnen de 30 dagen te betalen. Niet akkoord met de administratieve geldboete? Dan kan u binnen de termijn van 30 dagen na ontvangst van de brief een bezwaar indienen. Dit moet schriftelijk gebeuren met het bijgevoegde antwoordformulier. Ligt de boete hoger dan 70 euro, dan kan u gehoord worden. Hiervoor moet u telefonisch een afspraak maken met de GAS-ambtenaar.

Er drie mogelijkheden wanneer u niet akkoord gaat en/of niet betaalt:

  • Tekent u bezwaar aan en wordt uw bezwaar ingewilligd? Dan ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging en wordt het dossier afgesloten.
  • Dient u een bezwaar in en wordt uw bezwaar afgewezen? Dan ontvangt u een schriftelijk bericht dat u de boete moet betalen binnen een nieuwe termijn van 30 dagen en dat u de mogelijkheid hebt om in beroep te gaan bij de politierechtbank. Betaalt u niet binnen die termijn en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgen er nog drie herinneringen (één bij gewone zending, één bij gewone zending met 5 euro extra kosten, één bij aangetekende én gewone zending met nog eens 10 euro extra kosten). Betaalt u opnieuw niet binnen de opgegeven termijn en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.
  • Heeft u geen bezwaar ingediend, maar betaalt u niet binnen die eerste termijn van 30 dagen? Dan volgen er nog drie herinneringen tot betaling en met de vermelding van de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de politierechtbank (één bij gewone zending, één bij gewone zending met 5 euro extra kosten, één bij aangetekende én gewone zending met nog eens 10 euro extra kosten). Betaalt u opnieuw niet binnen de opgegeven termijn en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.

5) Wat is het verschil tussen retributies en GAS-boetes voor parkeren?

Gemeenschapswachten schrijven een retributie uit wanneer u in een blauwe zone geen parkeerschijf op uw dashboard heeft gelegd of als u de daar geldende maximum parkeerkeertijd overschrijdt. Het retributiebedrag en de invorderingsprocedure is vastgelegd in een gemeentelijk retributiereglement (zie website van de gemeente).

U riskeert een GAS-boete wanneer u stilstaat of parkeert op een plaats waar of een manier waarop dit verboden is volgens de bijzondere politieverordening van de gemeente.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.