Verkeer

Raverschootstraat 67
9900 Eeklo

Telefoon

De cel verkeer is de motor achter het verkeershandhavingsplan. Door de jaren heen is de verkeerswetgeving complexer geworden. Omdat dit niet langer ingepast kon worden in de reguliere werking richtte de politiezone Meetjesland Centrum haar eigen Cel Verkeer op die zowel repressief als sensibiliserend optreedt.

Takenpakket

  • coördinatie van de verkeersveiligheid bij grote wegenwerken
  • uitwerken van acties zoals alcoholcontroles, snelheidscontroles, drugcontroles, ...
  • bevolking informeren over nieuwe en bestaande verkeersreglementen
  • verwerken van processen-verbaal m.b.t. verkeersovertredingen
  • verkeersvoorlichting aan het personeel
  • verkeersklassen voor minderjarigen (tweedekansklassen)
  • behendigheidspiste met de fiets voor scholen

Tevens is de cel verkeer nauw betrokken bij de coördinatie, planning en voorbereiding van grote wegeniswerken in de politiezone en grote evenementen (d.w.z. aanwezig zijn op zeer veel vergaderingen en participeren aan de verkeersraden). De dienst staat ook in voor communicatie met de bevolking, aannemers, verenigingen enz,... Bewoners met vragen worden regelmatig uitgenodigd om de problemen te bespreken.

De cel verkeer kijkt na of de signalisatieplannen worden toegepast door de aannemers, volgt wegomleggingen op en gaat ook vaak ter plaatse om de verkeersproblemen te onderzoeken samen met de vraagsteller.

Ook de wijkinspecteurs hebben hun weg naar deze dienst gevonden, zij worden immers dagelijks geconfronteerd met verkeerszaken.

Minstens vijf dagen per week wordt een bemande snelheidscamera ingezet. Twee anonieme wagens met ingebouwde gatsometer worden opgesteld op verschillende plaatsen op het grondgebied van de politiezone Meetjesland Centrum. Sinds 2003 zijn er ook onbemande camera's 'actief' op ons grondgebied.

De politiezone Meetjesland Centrum is in 2003 begonnen met een projectmatige aanpak van de verkeersorganisatie. Deze projecten laten ons toe aan de hand van correct cijfermateriaal te analyseren, te evalueren en waar nodig bij te sturen en te herstellen.

De dienst verkeer heeft dan ook geopteerd om een globaal verkeershandhavingsplan op te stellen. Dit plan heeft tezelfdertijd aandacht voor preventie, repressie en overleg. Er is een samenhang tussen de verschillende voorgestelde maatregelen teneinde de verkeersveiligheid in de politiezone te verhogen.