Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Het zonaal veiligheidsplan is een meerjarig plan waarin de prioriteiten of strategische doelstellingen van een Politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

Zonaal Veiligheidsplan: welk plan?

Een Zonaal Veiligheidsplan is een beleidsdocument van een Politiezone waarin de korpsprioriteiten staan voor een periode van 6 jaar. Elke politiezone is wettelijk verplicht om dergelijk beleidsplan op te stellen.

De Zonale Veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden, het opvolgen en het evalueren van het Zonaal Veiligheidsplan, hierbij geholpen door de korpschef en zijn beleidsmedewerker. De Zonale Veiligheidsraad is een overlegorgaan dat samengesteld is uit de burgemeesters van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem, de procureur des Konings Oost-Vlaanderen, de afdelingsprocureur, de zonemagistraat, de korpschef, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie en de gerechtelijk directeur van de federale politie.

Bij het voorbereiden en opstellen van ons Zonaal Veiligheidsplan moeten we rekening houden met andere veiligheidsplannen, zoals het overkoepelend federaal veiligheidsbeleid dat uitgewerkt wordt door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Nationaal Veiligheidsplan van de federale politie, het gerechtelijk beleidsplan van de procureur des Konings, ... Verder wordt eveneens rekening gehouden met de specifieke noden en criminaliteitsfenomenen eigen aan onze Politiezone.

Momenteel ligt het plan ter goedkeuring voor bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Welke doelstellingen staan er in ons plan?

Na analyse van verschillende objectieve en subjectieve bronnen werden 6 strategische doelstellingen (op het vlak van veiligheid & leefbaarheid) vastgelegd. Niet elk veiligheids- of overlastprobleem werd opgenomen in het ZVP gezien deze niet overal even sterk aanwezig zijn. In eerste instantie moeten we als Politiezone instaan voor de basispolitiezorg en het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger. Bovenop deze basispolitiezorg kunnen wij bepaalde (criminaliteits)fenomenen extra opvolgen onder de vorm van strategische doelstellingen steeds rekening houdend met onze beschikbare personeelscapaciteit.

  1. Inbraken
  2. Drugs
  3. Cybercrime
  4. Radicalisme, extremisme, terrorisme
  5. Verkeersveiligheid
  6. Overlast

De volledige tekst van het nieuwe zonaal veiligheidsplan vind je terug in de bijlage.