Cameratoezicht

De afgelopen jaren werd door ons bestuur volop geïnvesteerd in (de uitbreiding van het) cameratoezicht. Het doel van de camerabewaking is tweeledig: camera's vereenvoudigen het opsporen van daders en ze hebben een ontradend effect. Cameratoezicht helpt m.a.w. criminaliteit en overlast voorkomen.

Vast cameratoezicht

De Politiezone Vlaamse Ardennen beschikt over een aantal vaste camera’s in de publieke ruimte. Deze camera's hangen voornamelijk in het centrum Oudenaarde en in de stationsbuurt.

De afgelopen jaren werd door ons bestuur volop geïnvesteerd in (de uitbreiding van het) cameratoezicht. Het doel van de camerabewaking is tweeledig: camera's vereenvoudigen het opsporen van daders en ze hebben een ontradend effect.  Cameratoezicht helpt m.a.w. criminaliteit en overlast voorkomen.

Vast cameratoezicht

De Politiezone Vlaamse Ardennen beschikt over een aantal vaste camera’s in de publieke ruimte. Deze camera's hangen voornamelijk in het centrum Oudenaarde en in de stationsbuurt. Ze staan ons toe bepaalde incidenten/evenementen live te monitoren.

ANPR-camera's

Naast de vaste camera's beschikt de Politiezone Vlaamse Ardennen ook over 9 ANPR-camera's (automatic number plate recognition). Deze camera's registeren de nummerplaten van de voertuigen die op verschillende plaatsen voorbij rijden. Bij eventuele diefstallen/inbraken in bepaalde buurten kan deze informatie ons verder helpen tijdens het onderzoek. 

Zij staan voornamelijk opgesteld op de grenzen van onze politiezone op de voornaamste invalswegen in Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem.

Respect voor jouw privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt.

Wij beseffen dat iedereen belang hecht aan het respect voor zijn/haar privacy. Derhalve is het cameratoezicht ontworpen rekening houdend met de geldende wetgeving. Politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren in zoverre daar een beroepsmatige reden (lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek, overlastklachten, opvolgen van evenementen, ...) voor is. Politiemedewerkers hebben discretieplicht waardoor privacygevoelige informatie niet mag worden gedeeld.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt.

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. 

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het ‘contactformulier’ op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het afwegen om toegang te verschaffen tot de beelden, steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen (die mogelijks niet in beeld wensen te komen), met een mogelijk lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek.

De functionaris voor gegevensbescherming van de politiezone kan ook een aanvraag weigeren. Deze weigering zal meegedeeld worden aan de aanvrager. Ben je het niet eens met deze beslissing, dan kan je als betrokkene tegen deze beslissing een beroep instellen bij het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) (Leuvenseweg 48 -1000 Brussel). Het COC zal de beslissing van de politiezone toetsen aan het vigerend wettelijk en gegevensbeschermingskader. Tegen de beslissing van het COC kan er eveneens een beroep ingesteld worden bij het Hof van Beroep van de woonplaats of zetel van de eiser.

Vragen?

Voor (andere) vragen omtrent het cameratoezicht kan je ditzelfde contactformulier invullen. 

Aangiftesysteem van eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Dan dien je dit kenbaar te maken bij de politiediensten. Deze aangifte doe je via www.aangiftecamera.be

Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.