Integrale aanpak van cyberveiligheid - Lokale politie gaat nog meer inzetten op preventie en opsporing van cybercriminaliteit.

“Onze topprioriteit is dat de inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zich veilig voelen in hun stad, gemeente, buurt, wijk en straat. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij wij graag onze stadsdiensten van Sint-Truiden, de gemeentelijke diensten van Gingelom en Nieuwerkerken en onze preventiedienst actief betrekken.”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

“Met de cijfers van 2019 kunnen we opnieuw een overwegend positief resultaat voorleggen. De ‘traditionele’ criminaliteitsvormen blijven afnemen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2018 (-17%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt zeer sterk af (-40%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-25%), werfdiestallen (-54%) en de winkeldiefstallen (-30%) zijn gedaald.”, zegt korpschef Steve Provost.

Politiecollege jaarverdlag 2019

Het aantal misdrijven met een ICT/online element stijgt opnieuw in 2019. Het sensibiliseren van de burgers en het inzetten op preventie blijft dan ook noodzakelijk. Daarnaast investeren we ook in opleidingen voor onze medewerkers, zodat ze nog beter met deze materie zouden kunnen omgaan. Cybercrime heeft vele gezichten, denk maar aan de verschillende vormen van phishing, .. . De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Er zijn veel slachtoffers en het worden er niet minder op. Criminelen richten zich op verschillende vormen van diefstal en afpersing van burgers en bedrijven, op het platleggen van websites, … . Een zo veelomvattend fenomeen vraagt om een integrale aanpak van preventie, opsporing en vervolging.

Onze Lokale computer crime unit (LCCU) voert onderzoek uit op informaticagebied, het gaat dan vooral over het uitlezen van gsm’s (190) of laptops/destops (42) en de analyse van de gegevens. Ook het verwerken van beeldmateriaal is toegenomen. Zo heeft het Lokaal Informatiekruispunt (LIK) het afgelopen jaar verschillende criminele feiten kunnen ophelderen aan de hand van het gebruik van camerabeelden (publiek en privé). Afgelopen jaar werden er door de medewerkers van het LIK 245 analyses van camerabeelden (117 privébeelden en 127 stadscamera’s) uitgevoerd naar aanleiding van gerechtelijke feiten. In maar liefst 72% resulteerden de analyses in een positief resultaat, waarbij in 91 dossiers een persoon of een voertuig effectief kon geïdentificeerd worden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet zoals elk jaar in op preventieve en repressieve verkeersacties en het blijft meer dan nodig. De afgelopen BOB-wintercampagne werden 2288 alcoholtesten uitgevoerd, waarvan 2,58% een positief resultaat hadden. Het provinciaal percentage positieve testen, ligt de helft lager en bedraagt 1,29%. Ondanks sensibiliserende campagnes, de reguliere acties en de verhoogde pakkans in het kader van handhaving, stellen we jaar na jaar vast dat de gewenste gedragsverandering er maar moeilijk komt.
Er werden 30.809 verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan 26.244. snelheidsovertredingen. Naast het terugdringen van het groot aantal snelheidsovertredingen, blijven we in 2020 ook aandacht besteden aan gordeldracht, kinderzitjes, gsm achter het stuur, hinderlijk parkeren, … .
Daarnaast noteren we in 2019 een kleine daling (-3,5%) van het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade en gekwetsten. We betreurden echter 4 verkeersongevallen met een dodelijke afloop.
Met de verdere uitbreiding van de verkeersdienst in 2020 kunnen we nog beter en efficiënter inzetten op alle aspecten van verkeersveiligheid en -handhaving.

Cover jaarverslag 2019

De aanpak van drugsoverlast is, naast het verbeteren van de verkeersveiligheid één van de belangrijkste prioriteiten binnen onze politiezone. In het kader van het actieplan drugs blijft een ketengerichte aanpak essentieel om het aantal drugdelicten omlaag te krijgen. Wij werken hiervoor nauw samen met andere politiezones, met de Federale Politie. Die aanpak werpt ook haar vruchten af. Tijdens twee grootschalige onderzoeken werden verschillende lokale dealers aangehouden en werden er tijdens de arrestaties en de daarop volgende huiszoekingen grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Onze diensten hebben eveneens verschillende cannabisplantages en restanten van cannabisplantages aangetroffen en ontmanteld.

“Je veilig voelen heeft niet alleen te maken met het bestrijden van criminaliteit maar ook met alles wat de leefbaarheid kan verstoren in een buurt. Denk daarbij aan een vuile straat, een slecht aangelegde stoep, defecte straatverlichting, een overhangende haag,… . Deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en leefbaarheid is het fundament van het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid dat wij samen met alle andere partners in veiligheid verder willen uitbouwen en versterken.”, zegt burgemeester Patrick Lismont. 

2019 was ook het jaar waarin de voorbereidingen getroffen zijn voor het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025. We zetten voor de periode 2020 - 2025 prioritair in op:

  • Verkeersveiligheid verbeteren
  • Aanpak druggerelateerde maatschappelijke overlast
  • Aanpak maatschappij ontwrichtende fenomenen, zoals intrafamiliaal geweld, alle veiligheidsuitdagingen rond het fenomeen prostitutie alsook alle facetten van de domiciliefraude (al dan niet in vennootschapsvorm).
  • Bestuurlijke aanpak van fenomenen.

“In de loop van 2020 staan verschillende projecten in de startblokken. Zo wordt er een toepassing uitgerold die verschillende politieapps op het terrein ondersteunt en de informatie-uitwisseling zal verbeteren. Om die toepassing optimaal te kunnen benutten, worden  smartphones beschikbaar gesteld voor alle medewerkers.”, aldus burgemeester Dries Deferm

“We kunnen verder terugblikken op een goed jaar, maar het werk is natuurlijk nooit af. Het komende jaar gaan we investeren in de veiligheid van onze inwoners en onze ordediensten, met onder andere extra camera’s in de binnenstad en bodycams voor onze ploegen. Een goed uitgerust, vlot draaiend politiekorps en een goede communicatie met jullie, dat komt elk van onze 56.000 inwoners ten goede.”, besluit burgemeester Veerle Heeren. 

 

Steve PROVOST                                                                Veerle HEEREN
hoofdcommissaris van politie                                              burgemeester Sint-Truiden
korpschef                                                                             voorzitter politiecollege

Dries DEFERM                                                                    Patrick LISMONT
burgemeester Nieuwerkerken                                             burgemeester Gingelom

Het volledige jaarverslag 2019 kun je nalezen via: https://www.politie.be/5376/over-ons/jaarverslag/jaarverslag