Wapendienst

Sinds 9 juni 2006 is de nieuwe wapenwet van kracht. De provinciegouverneur is bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en –erkenningen. De lokale politie heeft hierin een controlerende en adviserende functie.

De opvolging van de wapenwetgeving is een complexe activiteit die in onze zone aan een hoofdinspecteur werd toevertrouwd. Deze behandelt de dossiers voor het verlengen of aanvragen van een wapenvergunning. Daarnaast behandelt hij ook de aanvragen voor een wapendrachtvergunning. Speciale aandacht vergen de wapenverzamelaars en wapenhandelaars. Zo wordt gecontroleerd of zij de vereiste registers bijhouden en of ze voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan, bewaren en verzamelen van vuurwapens.