Federale taken

De lokale politie vervult opdrachten van federale aard. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben hiervoor dwingende maatregelen opgesteld, men spreekt van de MFO of Missions Fédérales/Federale Opdrachten.

Federale taken

In het begrip openbare orde zijn er traditioneel drie componenten, namelijk:

1. de openbare rust

2. de openbare veiligheid

3. de openbare gezondheid.

In de evoluerende samenleving zouden ook andere componenten zoals milieu en economie kunnen worden opgenomen.

De politiediensten hebben de opdracht en plicht om de openbare orde te handhaven en desnoods met dwangmaatregelen een maximale realisatie van de rechten en de vrijheden van de burgers te waarborgen.

Binnen de wettelijke grenzen zal men dus spreken van een preventieve en een repressieve ordehandhaving.

Taken

De dienst staat in voor :

  1. Opdrachten en taken van federale aard en tevens het contactpunt met de federale politie voor uitvoeringen van opdrachten dwingende richtlijnen i.v.m. MFO-1, MFO-2, MFO-3.

En meer bepaald o.a. voor :

  • opdrachten i.v.m. versterking dienst justitiepaleis,
  • opdrachten i.v.m. leveren versterkingen aan andere politiezones in vorm van HyCap en Arrosol
  • aanleveren bestuurlijke info aan AIK-bestuurlijk (RAR's, evenementen-kalender, EEI's,..)
  • radicalisme - terrorisme

Tevens het contactpunt voor CIK (interventiekorps) en aanvragen versterkingen,

Ook BECOR (bestuurlijk coördinator) en in deze hoedanigheid is de dienst ook het aanspreekpunt voor CSD voor bestuurlijke politie

Staat ook in voor registratie evenementen OO (openbare orde)

Staat in voor de jaarlijkse opmaak van de morfologie van de PZ AMOW

  1. Referentieofficier voor de dossiers van de cel MAM (Mesures Alternatives- Alternatieve Maatregelen) voor het parket van de Procureur des Konings te Brussel.

Staat in deze hoedanigheid in voor ingeven kantschriften, uitnodigen en verhoren van de personen VOV (in vrijheid onder voorwaarden), aanleveren info voorwaarden van ZIB en ander medewerkers binnen de zone, doorspelen van diverse info aan de referentiemagistraat.

Hij is ook het aanspreekpunt voor deze referentiemagistraat van de Cel MAM.

  1. Staat in voor beheer/planning openbare orde bij grote volksoplopen binnen de zone en voor beheer/planning supralokale acties (FIPA,…) en dossiers bestuurlijke politie.
  2. Contactpunt voor de gemeenten binnen het NIP (nood- en interventieplanning) en maakt ook deel uit van de hierin voorziene veiligheidscellen. Maakt eveneens deel uit van de provinciale werkgroep voor PIP (politioneel interventieplan).

DIENSTHOOFD

Fieremans Jan

Commissaris van Politie

1785 Merchtem

De Boeckstraat 62

tel:052/37 12 22 - fax:052/37 41 56

jan.fieremans@police.belgium.eu