Fietsbrigade

De filosofie van onze fietsbrigade:

Meer blauw op straat!

Fietsbrigrade

De steeds evoluerende maatschappij en de gewijzigde mentaliteit van de bevolking hebben zeker zijn invloed gehad op de [fietser in de natuur] werking van de politiediensten. Om in te spelen op deze veranderingen werd in 2004 de fietsbrigade van de politiezone AMOW een nieuw leven ingeblazen. In tegenstelling tot vele andere politiezones spitst de taak van onze fietsbrigade zich niet alleen toe op het aspect verkeer doch zijn zij actief op zowat alle terreinen van het politiewerk.

Binnen het geheel van de politiezone AMOW werkt de fietsbrigade nauw aanleunend bij de wijkwerking. De banden, en de daarmee gepaard gaande informatie-uitwisseling, die de wijkagent heeft opgebouwd bij de bevolking wordt door de fietsteams aangewend om hangende problemen aan te pakken in samenspraak met de wijkagent. Het is daarom van zeer groot belang dat de communicatie tussen de fietsteams en hun respectievelijke wijkagenten vlot verloopt.

Het is niet zo dat het betrokken personeelslid 's ochtend zijn 'bonnenboekje' bij het diensthoofd afhaalt om het, volledig ingevuld, terug binnen te leveren bij het einde van zijn dienst. Onze agenten hebben een infovergarende opdracht en die kan niet naar behoren worden uitgevoerd met een repressief imago. Opgepast echter, het is niet zo dat zij geen processen verbaal opstellen, zij treden consequent op bij vaststelling van inbreuken begaan op de verkeerswetgeving en de gemeentelijke reglementen.

Deze fietsteams verkleinen de afstand met de burger door hun gemakkelijke aanspreekbaarheid en zijn een werkinstrument bij [fietser bij de jeugd] uitstek voor de gemeenschapsgerichte politiezorg. Zij zijn dagelijks de baan op om buurtgebonden problemen te detecteren en aan te pakken indien nodig. Daarom werd er ook voor gekozen om met vaste patrouillesectoren te werken opdat de burger naast zijn 'vaste' wijkagent ook een 'vaste' fietser heeft die zeer duidelijk herkenbaar in het straatbeeld verschijnt met als uiteindelijk doel de aanspreekbaarheid te verhogen en het vertrouwen in onze diensten te vergroten.

Zij zijn als het ware ons meldpunt op straat. Relevante meldingen die worden verkregen tijdens de fietspatrouilles worden teruggekoppeld naar de wijkagent die deze dan binnen zijn wijk kan opvolgen, want deze laatste is, gelet op zijn uitgebreide takenpakket, niet altijd in de mogelijkheid om fysiek in zijn wijk aanwezig te zijn.

Onze fietsbrigade heeft zijn vaste standplaats in Opwijk, vandaar worden zij gestuurd naar de verschillende locaties in de zone en dit in functie van de behoefte. Er wordt naar gestreefd om steeds dezelfde mensen in een zelfde zone te doen werken: dit schept meer vertrouwen naar de bevolking en zal op termijn de aanspreekbaarheid van de fietsers nog verhogen doordat de mensen steeds dezelfde gezichten in het straatbeeld zullen zien. De fietsers zijn als het ware de 'champetters' van de 21e eeuw.

Permanente opleiding van de fietsers:

De permanente bekommernis opgeleid personeel de baan op te sturen is een vereiste om kwalitatief werk af te leveren. Burenbemiddelaars, slachtofferbejegenaars, preventiemedewerkers,… het is maar een greep uit het aanbod dat de fietsbrigade aan de bevolking biedt. Het is niet enkel en alleen onze taak de mensen bij te staan in crisissituaties, het is meer onze taak te anticiperen op deze situaties. Deze schakels van informatie, samenwerken en eigen ervaringen leiden tot een groter maatschappelijk veiligheidsgevoel.

Jaarlijks worden er verschillende trainingssessies georganiseerd die de fietsvaardigheid van de fietsers moet onderhouden.

Daarnaast zijn er ook de bijkomende trainingen die hen moeten bekwamen in het fouilleren en boeien van personen.

Er zijn quasi geen terreinen die niet toegankelijk zijn voor de fietsers, daar waar gemotoriseerde patrouilles wel problemen ondervinden. Zij kunnen zich, gezien hun flexibiliteit, dagelijks aanpassen en patrouilles uitvoeren daar waar de nood het hoogst is. De fiets laat niet alleen toe dat men ziet maar ook dat de dienstdoende agent kijkt. Meer verloren voorwerpen worden aangetroffen, meer sluikstortingen worden opgemerkt, …

Daarenboven, en dit is zeker niet onbelangrijk in de huidige werking van een politiedienst, is gebleken dat de verplaatsingen per fiets véél goedkoper zijn dan deze per gemotoriseerd voertuig.

Permanente aanwezigheid in het straatbeeld met hoge 'aaibaarheidsfactor' t.t.z aanspreken, aangesproken worden, public relations, imago zijn ons doel

Ander voorbeeld:

Doordat de agenten per fiets werken zijn zij zich meer bewust van de plaats die de zwakke weggebruiker in het verkeer inneemt. Problemen die dienaangaande worden vastgesteld kunnen rapper worden gemeld en bijgevolg kan men vanuit de Verkeersdienst rapper oplossingen zoeken voor deze categorie van weggebruikers. De zitpositie en aangepaste snelheid laten een ideale waarneming toe van wat er zich rondom de fietser afspeelt

Wat kan ik doen om deel uit te maken van het fietsteam ?

Het is de selectiedienst van de Federale Politie die de algemene normen vastlegt en bepaalt of een kandidaat al dan niet geschikt is voor een functie als agent van politie (zie verder).

Wij als fietsbrigade vragen aan de kandidaat fietser dat hij /zij zich engageert om dagelijks, jaar in jaar uit, bij goed en bij [Zich engageren als fietser is een noodzaak] slecht weer,.. de dienst uit te voeren per fiets. Wij zoeken niet noodzakelijk afgetrainde atleten, wij zoeken mensen die zich fysiek willen inzetten.

Dit vraagt niet enkel fysieke moed maar ook morele moed, om nét dat te doen waar anderen misschien wel bang voor zijn!

Wat moet ik doen om deel uit te maken van deze fietsbrigade?

Zij die reeds deel uitmaken van het operationele korps van de Geïntegreerde Politie kunnen via de mobiliteitscycli hun wens kenbaar maken om deel uit te maken van de fietsbrigade.

Maak je nog geen deel uit van een politiedienst, lees dan hier verder:

Men kan zich inschrijven op de federale website van de politie www.jobpol.be , het is daar dat de vacatures worden bekend gemaakt. Wens je toe te treden schrijf je dan snel in. Op de website vind je de nodige info inzake inschrijvingsvoorwaarden

Vanaf het moment dat je bent ingeschreven start de selectieprocedure en zal je door de selectiedienst aan een [iets beter fietsen is noodzakelijk] selectieprocedure worden onderworpen. Meer info hieromtrent vind je via de links op de web site. Ik wens je wel te waarschuwen voor de selectietermijn: het is niet zo dat men zich op drie weken door de procedure worstelt; dit kan gerust meerdere maanden tot langer dan een half jaar duren!

Heb je vragen over deze selectieprocedure en meer bepaald over de selectiecommissie, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij zijn steeds bereid de nodige info en aandachtspunten te verschaffen!

Nadat je geslaagd bent in de selectieprocedure vangt de basisopleiding aan die vanaf 2012 / 2013 2 jaar zal duren (exacte info kan je terugvinden op de website).

Nadat je met vrucht je opleiding hebt beëindigd kan je via de mobiliteitscycli je kandidatuur stellen bij de fietsbrigade.

Voor meer info m.b.t. het fietsteam en ons takenpakket, contacteer ons vrijblijvend:

Lokale Politie AMOW

Politiepost Opwijk

Processiestraat 22

1745 Opwijk

Een beroep doen op de fietsbrigade

Waarvoor kan u zoal een beroep doen op de fietsbrigade?

  • Op eenvoudige vraag kan elke school bijstand vragen van en fietsteam om bvb groepen van fietsende kinderen te begeleiden naar één of andere activiteit . Modaliteiten worden bij aanvraag meegedeeld of opgestuurd.
  • Scholen die een project 'fietspooling' wensen op te starten
  • Afleggen van fietsparcours met daaraan bvb een fietscontrole gekoppeld
  • Verkeerseducatie (vanaf najaar 2008)

U kan deze bijstand vragen door rechtstreeks contact op te nemen met de fietsbrigade via het telefoonnummer 052 36 58 72.