Wijkwerking

Binnen onze lokale politie, zone AMOW maakt onder de koepel van de integrale veiligheid de wijkinspecteur de kern uit van het wijk-veiligheidsteam, samen met de gemeenschapswachten (wat Asse en Wemmel betreft), interne en externe gemeentediensten en andere diensten.

Kaart PZ AMOW

De wijkinspecteur wordt aangestuurd door de teamchef dewelke door gebruikmaking van een informaticatool er voor zorgt dat de aanwezigheid van de wijkinspecteur in het straatbeeld zo gericht mogelijk gebeurt.

Daar de wijkinspecteur noodgedwongen heel wat administratieve taken dient te verrichten wordt hij maximaal ondersteund door administratieve bediendes, wat zijn zichtbaarheid en aanspreekbaarheid voor de burger ten goede komt.

Een greep uit het individueel takenpakket van de wijkwerker :

 • Als aanspreekpunt dienen voor de burger, het Veiligheid Informatie Netwerk (VIN), samen met alle andere partners van de wijk-veiligheidsketen
 • Het uitbouwen van een netwerk van sleutelfiguren binnen zijn/ haar wijk
 • Preventief toezicht houden inzake overlast en verkeer (samen met de verkeersdienst) en hierbij bemiddelen indien nodig
 • Occasioneel toezicht houden aan de scholen, op markten, in stationsomgevingen, …
 • Het gepaste gevolg geven aan klachten en bezwaarschriften waarbij hij/zij eventueel doorverwijst naar instellingen en hulpverleningsorganisaties
 • Opsporen en helpen oplossen van allerlei conflicten tussen buurtbewoners door pro-actief en bemiddelend op te treden.
 • Informatie inwinnen en verspreiden over lokale criminaliteit, sociale problemen, buurtactiviteiten, enz…
 • Het deelnemen aan overlegfora binnen zijn wijk, op vraag van verenigingen e.d. zijn rol binnen het politielandschap gaan verduidelijken tijdens wijkvergaderingen, een netwerk uitbouwen van sleutelfiguren binnen de omschrijving van zijn wijk, enz …
 • Toezicht houden op signalisatie en onderhoud van het openbaar domein
 • Slachtofferhulp bieden wanneer nodig (of gepast doorverwijzen)
 • Het vervullen van een resem administratieve taken zoals : domiciliërings -en moraliteitsonderzoeken, onderzoeken i.v.m. vreemdelingenwetgeving, enz …
 • Het bestellen en afhandelen van gerechtelijke stukken en de sterke arm verlenen aan deurwaarders.

Zie ook het aparte tabblad 'Wijkwerking' voor meer informatie over de werking per gemeente.