Interventie

Interventie is de politionele hulpverlening of tussenkomst, uitgevoerd op eigen initiatief (ambtshalve) of op vraag van interne (recherche, wijk…) of externe (burgers, brandweer, gemeente…) klant.

Pictogram Interventie

Algemeen

Interventie bestaat momenteel uit 32 inspecteurs, onderverdeeld in 4 teams onder leiding van telkens één hoofdinspecteur. De hoofdinspecteurs coördineren de interventies en bewaken de kwaliteit van de afhandeling.De 4 hoofdinspecteurs staan op hun beurt onder leiding van één commissaris.

De dienst telt ook nog twee motorrijders.

Rationeel werken, goede kwaliteit afleveren gecombineerd met voldoende capaciteit, moet resultaten opleveren. De capaciteit zou na de aanwervingen een hogere beleidsvrije ruimte kunnen garanderen.

De interventiedienst staat dag in dag uit klaar (24/24 uur - 7/7 dagen ) om opdrachten op het grondgebeid van de volledige politiezone tot een goed einde te brengen. De interventieploegen binnen PZ Amow zijn zo georganiseerd dat er altijd minstens 2 interventieploegen beschikbaar zijn.

Deze ploegen worden aangevuld met piekploegen en motorrijders. Hun opdrachten zijn bijzonder uiteenlopend: verkeersongevallen, huiselijke moeilijkheden, diefstallen, vechtpartijen, loslopende dieren,...

De opdrachten worden ontvangen op de 101 telefooncentrale te Leuven of op de centrale dispatching van de lokale politie Amow. Oproepen tot interventie kunnen opgesplitst worden in dringende en niet dringende opdrachten.

OPROEPEN

Dringende oproepen

De interventieploegen zijn prioritair belast met het uitvoeren de dringende interventies.Bij dringende oproepen gaat de interventieploeg onmiddellijk ter plaatse en wordt er hulp geboden aan een persoon in gevaar of dreigend gevaar. (verkeersongevallen met slachtoffers, winkeldiefstal met de dader nog ter plaatse, vechtpartijen, alarmmeldingen,...) Snelheid en veiligheid primeren. Er wordt naar gestreefd in 80% van de dringende oproepen een interventieploeg binnen de 20 minuten ter plaatse te hebben. Dit blijft dan ook een prioriteit.

Niet dringende oproepen

Om de ploegen niet te overbelasten is er een systeem uitgewerkt van niet-dringende opdrachten.

(discussie tussen buren over een haag, niet-betalen onderhoudsgeld...) Deze interventies kunnen gelet op de feitelijke situatie of omstandigheden uitgesteld of onderbroken worden. Ze worden dan binnen een redelijke termijn afgehandeld. Indien de oproep onmiddellijk duidelijk is in te schalen als een niet dringende oproep, kan de oproeper doorverwezen worden naar andere diensten zoals de wijkinspecteur of onthaaldienst van de lokale commissariaten.

BIJKOMENDE TAKEN

Federale taken

Tezamen met de verkeersdienst wordt er regelmatig personeel geleverd voor de opdrachten van Federale aard.

Diefstalpreventie

Waar nodig bijstand leveren aan het personeel dat opgeleid is om technopreventief advies te geven. Deze bijstand uit zich concreet in afwezigheidstoezicht.

Slachtofferhulp

Nauwe samenwerking met deze dienst gelet op het feit dat interventieploegen meestal als eersten in kennis gesteld worden van feiten die een tussenkomst van slachtofferhulp noodzakelijk maken..

Blijvende Prioriteiten

Een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening door :

- beperken aanrijtijden tot maximum 20 minuten.(streefcijfer = 80%)

- verhogen van de kwaliteit van de vaststellingen.(streefcijfer = 100%)

DIENSTHOOFD

Commissaris van Politie Els Lauwers

Zone 5 Mollem 230

1730 Asse

Tel 02/456 84 62-fax 02/456 84 63

els.lauwers@police.belgium.eu