Recherche lokale politie

De recherche is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Dit kan gaan om inbraken, zedenmisdrijven, drugs, moord of fraude.

Vingerafdruk

1. MEDEWERKERS

1.1. Samenstelling & Bevoegdheden

De Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek binnen de PZ AMOW is samengesteld uit 1 OK(officier) - 2 MK (Middenkader) en 10 BK(basiskader).

1.2. Selectie & opleiding

De medewerkers voor de Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek zijn van in den beginne onderworpen aan een strenge selectieprocedure. Het principe "de juiste man(vrouw) op de juiste plaats" is van primordiaal belang. Eens geselecteerd zorgt onze organisatie dat elke medewerker zich ten volle kan ontplooien in zijn taak en wordt hen de gelegenheid geboden om naast de basisrechercheopleiding bijkomende opleiding te volgen binnen elkeens interessesfeer.

1.3. Genuanceerde specialisatie

Dit leidt ertoe dat binnen de Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek alle medewerkers vertrouwd zijn met alle gerechtelijke taken die dagdagelijks dienen uitgevoerd te worden.

Daarnaast kan iedereen zich verder specialiseren in domeinen zoals:

  • Sporenonderzoek
  • Ecofin - financiële dossiers
  • Telefonieonderzoek
  • Drugs
  • Zedendossiers

1.5. Beschikbaarheid - bereikbaarheid - terugroepbaar

Om de steun aan de andere functionaliteiten te kunnen verzekeren, bestaat er binnen de Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek een systeem van terugroepbaarheid. Deze medewerkers kunnen op vraag van de Officier van Wacht in overleg met de permanentieofficier van de Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek altijd ingezet worden om gerechtelijke opdrachten over te nemen van collega's van de andere functionaliteiten

of te assisteren.

2. MIDDELEN

Materieel:

De Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek heeft de beschikking over ruime materiële middelen die elke politiezone in meer of mindere mate ter beschikking van haar rechercheurs stelt. Hiernaast is ten behoeve van de werking van de Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek in de PZ AMOW een volledig operationeel FIT (Fingerprint Imaging Transmitting)- Station ingericht. Ook een vooruitstrevend lokaal voor spooropname en -analyse staat ter beschikking van de rechercheurs.

3. PROCESSEN

3.1. Telefonie

Het verleden heeft bewezen dat Telefonieonderzoek het meest resultaat oplevert in het gerechtelijk onderzoek.

Om deze reden hebben twee rechercheurs zich gespecialiseerd in deze materie en worden alle mogelijkheden tot onderzoek op dit vlak uitgeput.

3.2. Zeden

De behandeling van zedendossiers maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke procesbeschrijving.

3.3. ECOFIN-Dossiers

Hoewel dit bij de inplaatsstelling van de politiezones als taak bij de Federale Politie was ingedeeld, werden deze dossiers later aan de Lokale Politie toevertrouwd. Men kan discussiëren over het feit of deze materie binnen de basispolitiezorg valt en/of het lokale karakter niet overstegen wordt. Feit is dat de politiezone AMOW rechercheurs de kans gegeven heeft zich te specialiseren. 

4. WAARDERING VAN DE KLANT

Het is niet altijd evident de tevredenheid van de klant te meten. Zeker bij de functionaliteit Lokale Opsporing en Lokaal Onderzoek is dit het geval gezien dit vooral tweedelijnspolitie betreft en de belangen van sommige "klanten" haaks tegenover elkaar staan.

Toch hebben we door middel van de visitatiemethodiek kunnen vaststellen dat er tevredenheid bestaat over de manier van werken. Voor wat betreft de tevredenheid over de resultaten blijft het probleem van "ophelderingcijfers" ons parten spelen.

Tekst: CP K. Lauwers, LIK  PZ AMOW

Koen Lauwers

Commissaris van Politie

1785 Merchtem

A. De Boeckstraat 62

tel:052/46 96 60 

Noot: om veiligheidsredenen en ten einde efficiënt te kunnen werken worden de namen en foto's van de rechercheurs niet weergegeven.