Dienst Slachtofferbejegening

Deze dienst is gevestigd in het hoofdgebouw te Mollem en wordt geleid door HINP An Veldeman.

Slachtofferzorg is een essentiële taak van de politie, zij zijn vaak de eerste officiële instantie waar slachtoffers en nabestaanden van misdrijven mee in aanraking komen.

 

Slachtofferbejegening

Hun rol is echter niet onbeperkt en ze zorgen dat er in de eerste plaats praktische bijstand is, ook een respectvol onthaal en het verstrekken van basisinformatie zijn belangrijk. De eerstelijnspolitie kan hierbij beroep doen op de dienst Slachtofferzorg van het korps om deze mensen bij te staan en eventueel door te verwijzen naar gespecialisseerde hulpverlening zoals CAW.

HINP An Veldeman en 7 opgeleide slachtofferbejegenaars staan samen in voor een 24/24u permanentie. We maken deel uit van de PACE-beurtrol en wisselen een wekelijkse beurtrol af met PZ TARL en PZ Dilbeek. Deze mensen hebben allemaal een eigen kerntaak (onthaal, preventie, interventie, …) maar staan bijkomend en deeltijds in voor de politionele slachtofferbejegening.
Overdag staat An Veldeman in voor de slachtofferbejegening. Slachtoffers kunnen opgevangen worden door een lid van de permanentiedienst slachtofferbejegening op het ogenblik van de feiten en/of erna.

Ook collega's die betrokken raken bij ernstige feiten, kunnen opgevangen worden door de dienst, om eventueel eveneens gericht door te verwijzen.

Ook binnen het zonaal veiligheidsplan (het strategisch beleidsplan van de politiezone en bevat de prioritaire opdrachten en doelstellingen van de politiezone) wordt er naast het voorzien van de basispolitiezorg en het blijven garanderen van onze dienstverlening aan de bevolking ook prioritair gewerkt rond 'Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit met in het bijzonder intrafamiliaal geweld'. Ook hier heeft de dienst een taak op zich genomen om de slachtoffers /getuigen te contacteren na een klacht of aangifte. Binnen deze problematiek neemt zij tweemaandelijks deel aan een multidisciplinaire vergadering om het huiselijk geweld een halt toe te roepen ook 'ketenaanpak IFG' genoemd. Deze ketenaanpak is een initiatief van het arrondissement Halle-Vilvoorde en wordt voorgezeten door een werknemer van de Provincie.

HINP An Veldeman
An.Veldeman@police.belgium.eu
Diensthoofd Slachtofferbejegening
PZ AMOW
0473/63 81 23