Ik ben ontevreden over de politie van Schelde-Leie

Als je aanvoelt dat je niet correct behandeld werd door een politieman of -vrouw, dan kan je een aangifte doen. Dat kan gaan over de politiewerking, het politieoptreden, deontologie,... tot slagen en verwondingen. Hiervoor kan je terecht bij de Dienst Intern Toezicht (DIT) van de politiezone waarvan die politieman of -vrouw deel uitmaakt.

Dienst Intern Toezicht (DIT) lokale politie Schelde-Leie

Elk korps van de lokale politie heeft zijn DIT die o.a. de klachten behandelt die tegen de leden van dat korps zijn neergelegd. De DIT valt onder het gezag van de burgemeester en de Procureur des Konings en onder de rechtstreekse leiding van de korpschef. Ze onderzoekt elke klacht over een politieoptreden grondig en objectief. De nadruk ligt op onpartijdigheid en een gelijke behandeling van alle betrokken partijen. Elke klacht is een aanzet tot een leer- of verbetermoment voor de medewerkers of de organisatie.

De melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek, tenzij het om een gerechtelijk onderzoek gaat. In dat geval verloopt de feedback via het parket. Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten krijgt kennis van alle ingediende klachten.

Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

De hoofdopdracht van de Algemene Inspectie bestaat erin de werking van de politiediensten te controleren. Ze onderzoekt ook klachten en aangiften van burgers over het gedrag van een politieambtenaar of een politiedienst. Tijdens een dergelijk onderzoek is het mogelijk dat de standpunten van de burger en de politieagent nader tot elkaar gebracht kunnen worden. In dat geval kan de Algemene Inspectie de betrokken partijen de bemiddelingsprocedure voorstellen.

Comité P

Het Vast Comité P is de externe instelling die valt onder de bevoegdheid van het Parlement en die belast is met de globale werking van de politiediensten. Het Comité P gaat na op welke manier de politiediensten concreet invulling geven aan de coördinatie binnen en tussen hun diensten en of zij de fundamentele rechten een vrijheden eerbiedigen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het Comité P geen ombudsfunctie vervult en niet is opgericht om individuele problemen van klagers op te lossen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 321 76 60.