GAS in onze politiezone

Het GAS-reglement in onze politiezone werd opgesteld door de gemeentes De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem en geldt voor alle inwoners.

Wat betekent GAS?

Het GAS-reglement werd in het leven geroepen om sneller te kunnen reageren op overlast en zo prettiger met z'n allen samen te leven. 'GAS' staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Ons GAS-reglement geldt voor de inwoners van de vier gemeenten van de politiezone Schelde-Leie. Het zorgt ervoor dat de gemeenten sneller en efficiënter kunnen optreden tegen kleine criminaliteit (bv. winkeldiefstal) en inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren (bv. lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil, hondenpoep,...).

Overtredingen worden bestraft met een administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro. De sanctie volgt binnen de zes maanden waardoor niet alleen bij de overtreder, maar ook bij de gemeenschap, het besef groeit dat kleine overtredingen niet onbestraft blijven. Dit moet het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid versterken.

Hoe werkt het GAS-reglement?

De GAS-inbreuken zijn ingedeeld in 2 categorieën: de gewone inbreuk en de gemengde inbreuk.

De gemeenschapswacht-vaststeller is enkel bevoegd voor de gewone inbreuken (de politie is bevoegd voor alle inbreuken). Dan wordt er een bestuurlijk verslag opgesteld dat binnen de 30 dagen moet zijn overgemaakt aan de provinciale sanctionerende ambtenaar. Deze legt een sanctie op en brengt de overtreder daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte. De overtreder kan zich zowel schriftelijk als mondeling verweren. Van zodra de sanctie definitief is, volgt een tweede kennisgeving. Ook de betrokken gemeente wordt ingelicht zodat zij de boete bij de overtreder kunnen innen.

Voor de zogenaamde specifieke of gemengde inbreuken, wordt door de politie een proces-verbaal opgesteld dat wordt overgemaakt aan het parket. Tevens wordt binnen de 30 dagen voor informatie een afschrift overgemaakt aan de provinciale sanctionerende ambtenaar. Het parket moet binnen de 2 maanden aan de provinciale ambtenaar laten weten of men al dan niet vervolging instelt. Als deze beslist om niet te vervolgen, verloopt de procedure zoals hiervoor vermeld. Indien wel, kan er geen administratieve sanctie worden opgelegd omdat het parket de overtreder voor de rechtbank wil brengen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 321 76 60.