Zonale Veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad omvat een systematisch overleg dat ongeveer twee keer per jaar wordt georganiseerd tussen de burgemeesters van politiezone Getevallei, de (substituut) procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde. 

De opdrachten

De zonale veiligheidsraad heeft als taak het voorbereiden, bespreken en evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan (en de hierbij horende actieplannen). Daarnaast staat ze in voor het bevorderen van een optimale coördinatie tussen de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Het zonaal veiligheidsplan dat iedere politiezone iedere zes jaar dient op te stellen, omvat onder meer de prioritaire opdrachten en doelstellingen alsook de wijze waarop deze zullen bereikt worden. 

Samenstelling

  • Procureur des Konings
  • Arrondissementscommissaris
  • Directeur-coördinator Federale Politie
  • Gerechtelijk directeur Federale politie
  • De burgemeesters van de vijf gemeenten
  • De korpschef al dan niet bijgestaan door zijn officieren.

Hiernaast kunnen er nog deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden en vergaderingen van de zonale veiligheidsraad.

De vergaderingen

De zonale veiligheidsraad wordt tenminste twee maal per jaar bijeengeroepen op initiatief van het Politiecollege.