ICT-crime

We leven vandaag in een informatiemaatschappij. Dat wil zeggen dat informatica- en telecommunicatiesystemen (ICT) vandaag de ruggengraat vormen van ons economisch en maatschappelijk bestel. Het Internet is de belangrijkste gemeenschappelijke onderbouw in deze ontwikkeling van de informatiemaatschappij. Het internet, samen met de aangesloten informaticasystemen waarop o.a. e-commerce en e-government diensten worden aangeboden, vormen de sterkte maar tevens de achillespees van de informatiemaatschappij. Zonder de nodige beveiligingsmaatregelen zijn ICT systemen immers zeer kwetsbaar.Criminaliteit tegen deze systemen kunnen bijgevolg zeer belangrijke en schadelijke gevolgen hebben.

Diverse voorbeelden tonen de kwetsbaarheid ervan:

  • Begin 2003 kon een virus het netwerk van automatische bankautomaten voor verschillende uren in de USA platleggen.
  • Het Bugbear virus verspreidt nog steeds in belangrijke mate (vertrouwelijke) documenten vanaf geïnfecteerde computersystemen naar de meest uiteenlopende bestemmelingen.

Met de Wet Informaticacriminaliteit (28/11/2000) werd het Belgisch strafwetboek aangepast aan deze moderne criminaliteitsvorm. Met andere woorden: er werden o.a. een aantal misdrijven aan het strafwetboek toegevoegd waardoor bepaalde specifieke handelingen strafbaar werden gesteld.

Die specifieke handelingen hebben betrekking op: hacking, virussen en valsheid in informatica.

Hacking

Bepaalde individuen ontwikkelen schadelijke programma's waarmee ze toegang kunnen krijgen tot computers die zijn aangesloten op het internet. Een computer is aangesloten op het internet van zodra er bijvoorbeeld wordt gesurft of e-mail wordt verzonden/ontvangen. Hacking kan dus gebeuren via het Internet. Fouten (bugs) of veiligheidsgaten in de door de internetgebruiker gebruikte software worden hiervoor uitgebuit. Het gevolg ? Hacking of het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot een computer / informaticasysteem. Dit systeem kan ook het uwe zijn !

Hacking (computerinbraak) kan algemeen worden omschreven als het op een of andere wijze ongeoorloofd binnendringen in een computersysteem.

Het gaat om de gevallen waarin een gebruiker:* Zich opzettelijk in verbinding stelt met een netwerk, een server of een bestand, zonder dat hij daarvoor de toestemming heeft, of* Zich onopzettelijk de verbinding tot stand brengt, maar deze vrijwillig besluit te handhaven.

Door de Wet Informaticacriminaliteit valt hacking onder toepassing van artikel 550 bis van het Strafwetboek.

Bovendien is het, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, ter beschikking stellen (o.a. via het Internet) van tools, programma's .. waarmee gehackt kan worden, volgens dit artikel ook strafbaar.

Tip

Ook hier de regel : bescherm je tegen hacking op een afdoende manier. Het is beter te voorkomen dan genezen. Immers, eens men toegang heeft verkregen tot de gehackte computer, is alles mogelijk (gaande van indiscrete blikken, over gebruik van de computer voor verdere illegale handelingen, tot vernietiging van de aanwezige bestanden); het zal je maar overkomen.

Ook om je te beschermen tegen illegale praktijken zijn meerdere programma's voorhanden. Op het Internet zelf is er veel informatie aanwezig. Bovendien verschijnen in computertijdschriften regelmatig artikels met besprekingen en tests van dergelijke programma's. Aan de hand van die informatie kun je zien welke softwareaanbevolen wordt voor jouw internetgebruik. Doen dus !

Valsheid in informatica

Door de Wet Informaticacriminaliteit werd het misdrijf 'Valsheid in informatica' in het Strafwetboek ingevoerd.Wanneer dus elektronische gegevens door middel van informatica worden gewijzigd (datamanipulatie), met als gevolg dat de juridische draagwijdte van de gegevens wordt veranderd, wordt een misdrijf gepleegd (artikel 210bis Sw ).Bovendien is diegene die "wetens en willens" gebruik maakt van de vervalste gegevens strafbaar alsof hij de dader van de valsheid was, net zoals bij valsheid in geschrifte.

Poging tot het plegen van valsheid in informatica is eveneens strafbaar.

Virussen

Via het Internet kunnen zeer schadelijke computervirussen verspreid worden. Een afdoende bescherming is derhalve onontbeerlijk. Tegen virussen bestaan er verschillende softwareprogramma's.Het opzettelijk vernielen of beschadigen van computerprogramma's en informaticagegevens door de verspreiding van virussen (o.a. via het Internet) is strafbaar in België. Met de Wet Informaticacriminaliteit werd daartoe een artikel 550ter in het Strafwetboek ingevoerd.

Strafbaar ?

Om strafbaar te zijn, is er vereist dat de virusverspreiding gebeurde met een bepaalde intentie (bedrieglijk opzet / de bedoeling om te schaden). Let wel ! Het heeft geen belang of er werkelijk schade werd toegebracht. Diegene die het virus verspreidt, moet wel weten dat hij virussen verspreidt.

Maar ook het ontwerpen, ter beschikking stellen, verspreiden of verhandelen van computervirussen die kunnen aangewend worden om:

  • Schade te berokkenen aan gegevens van een informaticasysteem, geheel of gedeeltelijk.
  • De correcte werking van een informaticasysteem te belemmeren, wordt bestraft (vb. virusgeneratoren).

Tip

De regel is: installeer een degelijk antivirusprogramma. Een kleine stap, maar een grote sprong voor de veiligheid van uw computerbestanden !!!

Op verschillende sites wordt up-to-date informatie verstrekt over computervirussen en over hoe ze te weren en of te verwijderen. Ook computertijdschrijften publiceren regelmatig artikels over antivirusprogramma's.

Dus:

  • Raadpleeg dus regelmatig zo'n artikel op het Internet of in een tijdschrift.
  • Eens je antivirusprogramma geïnstalleerd, houd het up-to-date; de laatste virusdefinities kunnen gedownload worden op de site van het antivirusprogramma.