Federale Politie

De Federale Politie staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Ze oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en bestaat uit:

  • het commissariaat-generaal
  • 3 algemene directies
    • de algemene directie bestuurlijke politie
    • de algemene directie gerechtelijke politie
    • de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie
  • met zowel centrale directies en diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de arrondissementen.

Het Mission Statement van de Federale Politie is een charter met haar missie, visie en waarden.

De eenheden van de Federale Politie:

Organogram

Diversiteit en gelijke kansen zijn een zaak van iedereen. Een beleid met respect voor gelijke kansen en diversiteit draagt bij tot de realisaties van de missies van de Geïntegreerde Politie en tot een betere dienstverlening ten aanzien van de burger.