Klachtenformulier

De Federale Politie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voelt u zich (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kunt u ons dat laten weten.

De Federale Politie stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten.

Alle klachten worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

Gelieve onderstaande informatie te lezen alvorens een klacht in te dienen:

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die contact heeft gehad met een lid of een dienst van de Federale Politie kan een klacht indienen over de interventie/het contact.

Om welke redenen kan ik via dit formulier een klacht indienen?

Als u klacht wenst in te dienen voor gerechtelijke feiten (bijvoorbeeld slagen en verwondingen, corruptie, gebruik van valsheden enz.), verzoeken wij u zich tot een bevoegde politiedienst te wenden of een brief naar de procureur des Konings te sturen.

Gelieve u bij de betwisting van een verkeersinbreuk te wenden tot het bevoegde parket of het bij het pv gevoegde antwoordformulier behoorlijk ingevuld terug te sturen. De klachten over betwistingen van vaststellingen kunnen niet aan de hand van dit formulier worden behandeld.

Dit klachtenformulier is geen formulier voor het indienen van gerechtelijke klachten.

Om welke redenen kan ik niet via dit formulier een klacht indienen?

In België bestaat de Geïntegreerde Politie uit meerdere lokale politiezones en de Federale Politie.

Het actieterrein van de Federale Politie bestrijkt bepaalde voorname assen van het land: de autosnelwegen, de trein- en metrosporen, de luchthavens en de waterwegen.

De Federale gerechtelijke politie, die uit onderzoeksdiensten bestaat, wordt georganiseerd per gere

Hoe kan ik weten of mijn klacht de Federale Politie betreft?

In België bestaat de Geïntegreerde Politie uit meerdere lokale politiezones en de Federale Politie.

Het actieterrein van de Federale Politie bestrijkt bepaalde voorname assen van het land: de autosnelwegen, de trein- en metrosporen, de luchthavens en de waterwegen.

De Federale gerechtelijke politie, die uit onderzoeksdiensten bestaat, wordt georganiseerd per gerechtelijk arrondissement.

De noodcentrales (101 of 112) maken ook deel uit van de Federale Politie.

Tot slot verlenen bepaalde eenheden steun aan de Lokale Politie (interventiekorps, gespecialiseerde eenheden).

De Federale Politie is herkenbaar aan de kleuren van haar logo's en van haar voertuigen (oranje stripping).

Heeft uw klacht betrekking op een controle van uw bagage door de douane (luchthaven), dan kunt u terecht op de site FOD Financiën.

Heeft uw klacht betrekking op een contact met het gerecht, dan kunt u terecht op de site FOD Justitie.

Heeft uw klacht betrekking op de Lokale Politie, dan kunt u zich wenden tot het Comité P of bij de Algemene Inspectie of rechtstreeks tot de betrokken lokale politiezone .

Is mijn klacht ontvankelijk?

Uw klacht is ontvankelijk als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

  • Uw klacht is niet anoniem;
  • Uw klacht betreft een lid of een dienst van de Federale Politie;
  • Als het om een lid of een dienst van de Lokale Politie gaat, zullen wij uw klacht doorsturen als de politiezone rechtstreeks kan worden geïdentificeerd aan de hand van uw informatie. De Federale Politie is niet bevoegd om klachten met betrekking tot de Lokale Politie te behandelen;
  • De aangegeven feiten dateren van minder dan 4 maanden geleden;
  • Uw klacht is voldoende duidelijk;
  • Uw klacht betreft feiten gepleegd door politieleden of -diensten tijdens de uitoefening van hun ambt of die rechtstreeks in verband staan met hun ambt.

Wat is de gemiddelde behandelingstermijn van een klacht?

Een klacht wordt gemiddeld in minder dan 4 maanden behandeld en afgesloten. Deze duur kan echter variëren naargelang van de complexiteit van het onderzoek. Wanneer het dossier is afgehandeld, krijgt de klager sowieso de resultaten van de klachtenbehandeling.

Wat als ik niet tevreden ben met het antwoord op mijn klacht?

Wanneer u het oneens bent met het antwoord en de conclusies in verband met uw klacht, dan kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om een tweede lezing van uw dossier richten aan het Comité P of u wenden tot de Algemene Inspectie.

Waarschuwing

De indiening van een valse klacht die met een lasterlijke aangifte kan worden gelijkgesteld, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging (art. 443 van het Strafwetboek).

Hebt u kennisgenomen van de nuttige informatie hierboven?

U kunt dan het online klachtenformulier invullen.

  1. Uw persoonlijke gegevens
  2. Feitelijke gegevens (wees zo nauwkeurig mogelijk)
  3. Volgende
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht. Bekijk onze privacyverklaring.