Open brief van de politietop: “Solidariteit, sereniteit, maturiteit”

Beklijvende beelden van bepaalde politie-interventies gaan de wereld rond en leiden terecht tot verontwaardigde reacties. Ook wij als politie zijn verontwaardigd.

Open brief van de politietop: “Solidariteit, sereniteit, maturiteit”

Maar hoe misnoegd we ook mogen en moeten zijn, laat ons niet vervallen in het veralgemenen of het ongenuanceerd transponeren van wat elders gebeurt naar ons land en onze politieorganisatie, haar functioneren en haar medewerkers. De laatste tijd werd de politie door sommigen in verband gebracht met “geweld en racisme”. We merken bovendien dat dit soms de vorm aanneemt van het aanzetten tot fysiek of verbaal geweld tegen politie en medeburgers. Dit is ongehoord en onaanvaardbaar, net zo min als ongewettigd gebruik van dwang of ongepaste uitlatingen door politie dat zijn. Laat dat voor eens en voor altijd gezegd zijn!

Als politie staan we garant om onze maatschappij in al haar diversiteit veilig te houden, haar burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat hun rechten en vrijheden gevrijwaard kunnen blijven. Dit doen we binnen de wettelijke grenzen en met de nodige proportionaliteit. We waken hierover en leggen transparant verantwoording af aan onze overheden en verschillende controle-instanties.

Ook op het vlak van racisme. Daarbij willen we zeer duidelijk stellen: er is geen structureel probleem van racisme binnen de politie. Racistische uitlatingen en gedragingen horen trouwens niet thuis bij de politie en individuele gevallen worden gerechtelijk of tuchtrechtelijk aangepakt. Daarnaast zijn er mogelijke signalen en percepties die doen vermoeden dat we blijvend op onze cultuur moeten werken.

Ons beleid is erop gericht om de dingen bespreekbaar te maken, de dialoog te bestendigen en waar nodig zelfs te intensifiëren. Collega’s moeten elkaar onmiddellijk durven aanspreken op gedrag dat niet strookt met onze regels, waarden en deontologische code. Daarnaast moeten we als moderne organisatie niet enkel intern kijken, alsook de nodige maturiteit aan de dag leggen om te luisteren naar alle extern betrokken actoren. Hun eventuele aanbevelingen verdienen ook onze reflectie en nodigen uit tot een beargumenteerd debat. Wij staan immers voor een open organisatie met respect voor iedereen, en dit respect verwachten we ook ten aanzien van onze politiecollega’s. De ongebreidelde inzet van onze politiemannen en -vrouwen ten dienste van de samenleving, in vaak weinig benijdenswaardige omstandigheden, verdienen dit respect.

Laat deze brief een uitnodiging zijn om vanuit een wederzijds vertrouwen, in alle sereniteit en met respect voor elkaar het hoofd te bieden aan de context van vandaag en morgen. Samen.

Wij hebben alvast vertrouwen, in onze collega’s en in de bevolking.

CG CPPL