Werelddag tegen Mensenhandel

Recente gebeurtenissen hebben het zware slavenverleden van de laatste eeuwen aan de oppervlakte gebracht. Hoewel het belangrijk is om dit verleden met historische kritiek te kunnen confronteren, mag het ons niet doen vergeten dat slavernij in de 21ste eeuw verre van verdwenen is.

Moderne slavernij heeft geen kleur, geen etniciteit, geen geslacht, geen religie. Mensenhandel, zoals het vandaag de dag wordt genoemd, heeft betrekking op alle vormen van uitbuiting van kwetsbare personen, door individuen gedreven door baten en geldgewin.

Seksuele uitbuiting, economische uitbuiting, uitbuiting van bedelarij, orgaanhandel of uitbuiting met het oog op het plegen van strafbare feiten zijn bijzonder gruwelijke criminele activiteiten waar we al jaren tegen vechten. België is sinds het begin van de jaren negentig een pionier op dit gebied.

Mensenhandel, net zoals mensensmokkel, zijn verschijnselen waarvan de reikwijdte van de activiteiten bij uitstek internationaal is. Daarom bestrijden we vandaag samen met onze internationale partners de slavenhandelaars en trachtten we om zoveel mogelijk slachtoffers te bevrijden van hun juk.

Zoals elk jaar sluiten we ons aan bij de BLUE HEART-campagne onder de auspiciën van de Verenigde Naties. Om iedereen te herinneren aan het belang van de bestrijding van mensenhandel.

Enkele feiten rond mensenhandel: 

Wereldwijd en op eender welk moment moeten naar schatting 2,4 miljoen slachtoffers van mensenhandel dwangarbeid verrichten. (ILO, 2005)

  • De opgespoorde slachtoffers zijn vooral vrouwen en meisjes, zo’n 80%. Ongeveer 15-20% van de slachtoffers zijn kinderen. Kinderhandel komt wereldwijd voor. In sommige landen wordt dit type handel zelfs het meest opgespoord. (UNODC, 2009)
  • In zo'n 80% van de gevallen gaat het om seksuele uitbuiting. Volgens experts blijft handel in mensen om hen dwangarbeid te laten verrichten te vaak onder de radar en wordt dit misdrijf meestal onder de noemer van andere misdrijven vervolgd. (UNODC, 2009)
  • In 30% van de landen waar het geslacht van de dader bekend was, waren meer vrouwen veroordeeld voor aan mensenhandel gelinkte misdrijven dan mannen. (UNODC, 2009)
  • De Verenigde Naties ramen de totale marktwaarde van de illegale mensenhandel op US$ 32 miljard. (ILO, 2005)
  • De gegevens over opgespoorde gevallen wijzen erop dat in de meeste landen intraregionale mensenhandel (binnen een regio) het meest voorkwam en transregionale mensenhandel (over verschillende regio's) relatief minder maar toch nog veel voorkwam. (UNODC, 2008)
  • Uitbuiting van huispersoneel werd opgespoord in minstens 32 landen waarvoor informatie beschikbaar was. In sommige landen is het zelfs een groot probleem. (UNODC, 2008)

De Blue Heart-campagne

De Blue Heart-campagne moet mensen inspireren en internationale organisaties, regeringen, de maatschappij, de privésector en ten slotte individuen sensibiliseren voor mensenhandel. Deze campagne wil burgers de mogelijkheid geven te tonen dat ze de strijd tegen mensenhandel steunen. Daarnaast wil ze meer inzicht bieden in en het dringende karakter van dit fenomeen onderstrepen om gecoördineerde acties ter bestrijding ervan te stimuleren. Blue Heart moet het symbool voor mensenhandel worden, net zoals het rode lint het symbool is voor hiv/aids.