Prioriteiten politiezone BoDuKaP 2020 - 2025

Sinds dit jaar is het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone BoDuKaP in voege. Dit plan geeft de prioriteiten weer die de politiezone in samenwerking met het parket van de procureur des Konings en de federale politie heeft bepaald voor de volgende zes jaar. De gekozen strategische doelstellingen zullen de komende jaren vanuit de visie van “het leveren van een kwaliteitsvolle politiezorg” verder uitgewerkt worden.

Ondertussen werd ook de goedkeuring van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ontvangen en werd intern de politiezone tijdens deze periode deze doelstellingen praktische uitwerking in de vorm van actieplannen. Deze actieplannen werden op hun beurt op 26 juni goedgekeurd in de vergadering van de Zonale Veiligheidsraad.

De politiezone heeft ervoor gekozen om tijdens de huidige beleidscyclus van zes jaar haar focus te leggen op vier prioritaire fenomenen. Zo willen we de inspanningen die de voorbije jaren gedaan zijn inzake diefstallen in woningen en verkeersveiligheid de komende jaren verder zetten en nog versterken. Voortaan zal er ook extra ingezet worden op de geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld en de sterk toenemende internetcriminaliteit.

Er worden de komende jaren ook drie fenomenen als aandachtspunt behandeld. Zo zal er worden ingezet op een kwalitatieve aanpak van overlastfenomenen, drugs en radicalisme en extremisme waarbij een goede informatie-uitwisseling centraal staat.

Daarnaast wil de politiezone ook inspanningen leveren om de interne werking te verbeteren. Zo zal er worden ingezet op een modern HRM- en communicatiebeleid.

Een rode draad doorheen het veiligheidsplan is dat de aanpak van onveiligheid een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid is en dat daarom de prioriteiten een ketengerichte en geïntegreerde aanpak vereisen.

Het volledige Zonale Veiligheidsplan kan je hier terugvinden