Zonaal veiligheidsplan

In de vergadering van de Zonale Veiligheidsraad van 11 oktober 2019 werd het nieuwe Zonale Veiligheidsplan 2020 - 2025 van de lokale politiezone BoDuKaP goedgekeurd. Dit veiligheidsplan geeft de prioriteiten weer die de politiezone in samenwerking met het parket van de procureur des Konings en de federale politie heeft bepaald voor de volgende zes jaar. De gekozen strategische doelstellingen zullen de komende jaren vanuit de visie van “het leveren van een kwaliteitsvolle politiezorg” verder uitgewerkt worden.

De veiligheidsprioriteiten uit dit plan werden bepaald aan de hand van objectieve en subjectieve parameters. Zo werden enerzijds de criminaliteitscijfers geanalyseerd en werd er anderzijds gepeild naar de verwachtingen van onze burgers, eigen politiemedewerkers, verschillende overheden en andere belanghebbenden. De combinatie van al deze gegevens heeft geleid tot het formuleren van strategische doelstellingen inzake de prioriteiten inzake veiligheid & leefbaarheid en optimale bedrijfsvoering.

Veiligheid & leefbaarheid

Prioriteiten:

  • Diefstallen in woningen
  • Verkeersveiligheid
  • Informaticacriminaliteit 
  • Intrafamiliaal geweld

Aandachtspunten:

  • Overlast
  • Drugs
  • Radicalisme en extremisme

 

Optimale bedrijfsvoering

  • Een modern en geïntegreerd HRM-beleid
  • Een communicatiebeleid