Geluidsoverlast: wat mag wel en wat mag niet?

Heb je in één van onze vier gemeenten (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver of Putte) last van lawaai (bv. cafés, fuiven, buren, machines, dieren, ...), dan kan je dit melden aan je wijkinspecteur of op het algemeen nummer 015 56 51 00.

Het GAS-reglement (lokaal politiereglement) bepaalt dat er tussen 22u en 07u geen rumoer meer gemaakt mag worden, om de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren. Ook onnodige geluidshinder overdag is niet toegestaan.

Geluidsoverlast overdag

Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 07u en 22u) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt.

Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van:

  • werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met bestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
  • werken die op werkdagen en zaterdagen tussen 07u en 22u aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
  • werken en handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
  • een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
  • spelende kinderen.

Geluidsoverlast 's nachts

Het is verboden zich tussen 22u en 07u schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, zoals bepaald in artikel 561.1 van het Strafwetboek.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 015 56 51 00.