Team HYCAP

Het team HYCAP ('Gehypothekeerde Capaciteit') zorgt voor de handhaving van de openbare orde door het vrijwaren, en eventueel het herstellen van de openbare rust, veiligheid en de openbare gezondheid in het algemeen en in het verkeer in het bijzonder. Dit gebeurt in samenspraak met verschillende partners en belanghebbenden. We streven naar een democratisch evenwicht in het vrijwaren van ieders rechten en vrijheden.

HYCAP

Indien de openbare orde bedreigd wordt, gaan wij over tot het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid of de openbare gezondheid.

Onze medewerkers nemen ook deel aan ordediensten op bovenlokaal niveau op vraag van de CSD Antwerpen. Dit kan bijvoorbeeld de ondersteuning zijn van de hondengeleider op fuiven, de inzet van het fietsteam of toezicht op evenementen in andere politiezones. Dit kadert in de wederzijdse steun steun die de lokale politiezones leveren aan elkaar. Onze politiezone voert enkel taken als onthaalpolitie uit (conform hycap A).