Fuiven, tenten, nachtlawaai, vandalisme

Met de zomermaanden in aantocht worden er meer fuiven, voornamelijk tentfuiven, georganiseerd.Dit brengt met zich mee dat de kans op geluidshinder, nachtlawaai en vandalisme vergroot. Hierna vindt u enkele wettelijke bepalingen waarmee de inrichters van fuiven moeten rekening houden:

Geluidshinder door muziek: (Koninklijk Besluit van 24 februari 1977)

Dit Koninklijk Besluit legt enerzijds een maximum geluidsniveau vast voor muziek, voortgebracht in openbare inrichtingen, met andere woorden ter bescherming van de in deze inrichting aanwezige personen. Dit bedraagt 90 dB(A). Een openbare inrichting is elke voor het publiek toegankelijke plaats, ook als de toegang tot bepaalde categorieën wordt beperkt (privé-clubs, dancings,.) Het kan zowel gaan om een inrichting in een gebouw als in open lucht (muziekfestivals, kermissen,.) Een tweede beperking is, dat het moet gaan om elektronisch versterkte muziek. Een muziekuitvoering zonder versterking valt dus niet onder het Koninklijk Besluit.

Anderzijds legt het Koninklijk Besluit geluidsemissienormen voor muziek op, die van toepassing zijn in de buurt van om het even welke inrichting (openbare of private) waar muziek wordt geproduceerd.

De metingen van deze geluidshinder dienen te gebeuren met een sonometer. Deze metingen dienen bijgevolg te worden uitgevoerd in het gebouw en met gesloten ramen en deuren.

Nachtlawaai: gemeentelijke politieverordeningen

De wetgever heeft Art 561.1° van het strafwetboek sinds 01/014/2005 afgeschaft. In onze politiezone werd deze verbodsbepaling terug opgenomen in de gemeentelijke politieverordeningen.

Dit artikel stelt dat zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, gestraft worden met een gemeentelijk administratieve sanctie van maximum 250 euro.

Dit lawaai kan overal worden gemaakt (in een woning of op de openbare weg). Het gerucht kan van allerlei aard zijn, zoals piano, zang, menselijke stemmen, gekrijs en getier, hardop ruziën, elektrische machines, boren, kloppen, gras maaien, een fuif, herhaaldelijk en nutteloos aanbellen, het onophoudelijk blaffen van een hond, enz. In onze huidige tijd is het begrip "nacht" voor dit artikel te interpreteren als een feitelijk begrip en zal het verschillen volgens de plaats, de tijd en de seizoenen. Er kan bezwaarlijk worden aangenomen dat de nacht in de winter aanvangt bij het vallen van de duisternis. De uren tussen 22:00 u. en 07:00 u. worden doorgaans als "nacht" beschouwd.

Tegen overtreders op de openbare weg (bv. luidruchtig zingen door feestgangers) kan de politie ambtshalve optreden. In het merendeel van de gevallen van nachtrumoer worden de politiediensten gevraagd om tussen te komen (bijvoorbeeld na een telefonische klacht van personen die in hun nachtrust worden gestoord).

Vandalisme: gemeentelijke politieverordeningen en strafwetboek

Tijdens en bij het einde van fuiven valt het regelmatig voor dat er door de bezoekers van dergelijke evenementen in de onmiddellijke omgeving of op de toegangswegen vandalisme wordt gepleegd (meestal onder invloed van alcoholische dranken.) Ter voorkoming van dergelijke feiten zal de politie toezicht uitoefenen in de buurt van dergelijke evenementen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 0800 25 101.