Politieraad 24 oktober 2018

De politieraad zal samenkomen op 24 oktober 2018 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Openbare zitting

1. Goedkeuring verslag vergadering van 20 juni 2018.
2. Kennisgeving van het besluit (Federaal Toezicht) d.d. 23 juli 2018 betreffende de goedkeuring, met een opmerking, van de begrotingswijzigingen nummers 1 en 10/2018 (gewone & buitengewone dienst) van de politiezone Zuiderkempen.
3. Begroting 2019.
4. Vacantverklaring van één functie consulent verkeerskundige (niveau B) in het administratief en logistiek kader in mobiliteit - bekrachtiging besluit Politiecollege.
5. Vacantverklaring van één functie ICT in de graad van assistent in het administratief en logistiek kader - bekrachtiging besluit Politiecollege.
6. Vacantverklaring bij hoogdringendheid van drie functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via de klassieke mobiliteit - bekrachtiging besluit Politiecollege.
7. Vacantverklaring bij mobiliteit van één functie diensthoofd HRM in het administratief en logistiek kader.
8. Wijziging samenstelling selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 20 juni 2018 betreffende de vacant verklaring van één functie operationeel coördinator in de graad van commissaris.
9. Vaststelling van het aantal leden van de nieuwe politieraad.
 

Geheime zitting

10. Personeel. Benoeming van één interventiecoördinator in de graad van commissaris.
11. Kennisname van het vrijwillig ontslag door een personeelslid.
12. Personeel. Toekenning non-activiteit voorafgaand aan pensionering voor een personeelslid.