Politiecollege

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een Korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de Burgemeester, voor de ééngemeentezones of onder het gezag van het Politiecollege voor de meergemeentezones.Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten.

Het komt één keer per maand bijeen, samen met de korpschef en de secretaris van de zone.De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. De korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps.

Het politiecollege beslist over uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad .Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.In de politiezone Zuiderkempen is gekozen voor een alternerend voorzitterschap, volgens beurtrol. Het voorzitterschap verandert jaarlijks.Samenstelling van het huidige politiecollege: