Personeel

"Politieambtenaar zijn, is echt iets voor mij: geen baan van negen tot vijf. Je doet afwisselend werk met allerlei mensen en je bent veel buiten. Het ene moment wijs je iemand de weg en het volgende moment help je een echtelijke ruzie oplossen. Ook het geven van bekeuringen is een onderdeel van je taak."

 

VIER VERSCHILLENDE KADERS

Bijna 39.000 politiemensen en administratieve medewerkers maken deel uit van de Politie. Deze politie is gestructureerd op twee niveaus: de Federale Politie en de Lokale Politie bestaande uit 196 politiezones. De politiemedewerkers, zowel in de Federale als de Lokale Politie, worden ingedeeld in vier verschillende kaders: het hulp-, het basis-, het midden- en het officierskader. Deze indeling steunt op verschillen in bevoegdheid, in verantwoordelijkheid en in de aard en de complexiteit van de uit te voeren taken.

Net als in het bedrijfsleven heb je een uitvoerend niveau dat 'op de werkvloer' geleid en begeleid wordt door het middenkader. De managers en general-managers, te vergelijken met het officierskader bij de politie, hebben de algemene leiding van het bedrijf.

Om te kunnen behoren tot de politie moet je voldoen aan enkele algemene toelatingsvoorwaarden, ongeacht het kader. Het gaat dan over een minimale leeftijd, de Belgische nationaliteit, ... Elk kader heeft wel zijn eigen selectieproeven en bijkomende specifieke toelatingsvoorwaarden. Het studieniveau dat je behaalde is belangrijk voor de rechtstreekse toelating tot één van de vier kaders. De loopbaanmogelijkheden en de verloning verschillen natuurlijk ook per kader.

 

Agent van Politie (voorheen Hulpagent)

Indien je geen getuigschrift van zes jaar secundair onderwijs bezit, kan je bij de politie terecht in het hulpkader. Indien je slaagt in de selectieproeven kom je in een wervingsreserve terecht. Je kan dan gaan solliciteren bij politiezones met openstaande vacatures voor hulpagenten. Indien je wordt aangeworven en je de basisopleiding (± 3 maanden) met vrucht beëindigt word je benoemd als hulpagent.

Met hun beperkte politiebevoegdheid leggen de hulpagenten zich vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en -toezicht. Een hulpagent houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen.

De hulpagenten kunnen na drie jaar dienst deelnemen aan de selectieproeven van het basiskader voor zover zij slagen in een overgangsproef. Op die manier kunnen zij bevorderen tot inspecteur van politie.

 

Het basiskader

De inspecteur van politie wordt aangeworven na een selectie toegankelijk voor houders van een getuigschrift van zes jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO, evenwaardig met het niveau 2 bij de federale rijksbesturen). De hulpagent die na drie jaar dienst slaagt in een overgangsproef kan ook deelnemen aan de selectie voor het basiskader. De geselecteerde kandidaten die in de wervingsreserve opgenomen zijn volgen, afhankelijk van het aantal beschikbare betrekkingen, automatisch een basisopleiding als aspirant-inspecteur. De opleiding (± 1 jaar) omvat een 'schools' gedeelte in één van de 10 politiescholen en meerdere stages in een politiekorps. Na het slagen in een basisopleiding krijgt hij/zij de graad van inspecteur van politie.

 

Het middenkader

Dit kader wordt hoofdzakelijk samengesteld via interne bevorderingen. Een inspecteur met zes jaar anciënniteit en die een gunstige persoonlijke evaluatie kreeg, kan deelnemen aan de selectieproeven voor het middenkader. Tijdens de basisopleiding behouden de aspirant-hoofdinspecteurs via de interne bevordering hun graad en weddeschaal en blijven zij behoren tot hun oorspronkelijk politiekorps.

Sommige gespecialiseerde functies worden voorbehouden aan titularissen van niveau 2+. Het gaat hier om houders van een diploma van hoger onderwijs in het domein van de sociale wetenschappen, psychologie of criminologie. Tijdens hun loopbaan dragen zij de graad van hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie of met specialiteit politieassistent.

Police Zoals in de andere kaders is na elke zes jaar anciënniteit in een weddeschaal van het middenkader een overgang voorzien naar een hoger weddebarema. De hoofdinspecteur met 6 jaar dienst in het middenkader kan deelnemen aan de selectie voor het officierskader indien hij/zij slaagt in een overgangsproef.

 

Het officierskader

De Lokale en Federale Politie werft universitairen aan om deel uit te maken van het officierskader. De vacatures staan in regel open voor alle kandidaten met een diploma van niveau 1. Een kandidaat met een diploma van een studierichting die bestaat uit twee cycli en gevolgd werd aan een hogeschool voldoet ook aan de diplomavereisten. Voor politiemensen van het middenkader met zes jaar anciënniteit is ook een bevordering naar het officierskader mogelijk. De kandidaten die slagen in de selectieproeven en zich naargelang van het aantal vacatures batig rangschikken worden opgeroepen om hun basisopleiding te beginnen. Voor de kandidaten met een diploma niveau 1 duurt de opleiding ± 18 maanden, voor de politiemensen van het middenkader ± 12 maanden.

De kandidaat wordt benoemd tot commissaris van politie na het slagen in de opleiding. De commissaris van politie die na ten minste negen jaar anciënniteit een 'directiebrevet' behaalt, kan vervolgens benoemd worden tot hoger officier in de graad van hoofdcommissaris van politie.