Korpsleiding

Edingsesteenweg 308
1755 Gooik

Korpschef

De politiezone Pajottenland staat onder leiding van hoofdcommissaris David Cummins. Hij werd aangesteld als korpschef en is bijgevolg verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer in het bijzonder, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder het gezag van het politiecollege. Met het oog op een goed beheer van het politiekorps, licht de korpschef het politiecollege zo spoedig mogelijk in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht hen ook in over de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid.

Hij brengt elke maand verslag uit aan het politiecollege over de werking van het korps.

De korpschef pleegt op dagelijkse basis overleg met zijn directeurs.

Maandelijks vindt er een directiecomité plaats. Tijdens deze vergadering wordt onder meer de volgende opdrachten uitgevoerd:

  •  uitdragen en communiceren van het beleid en de strategie;
  •  het nemen van beleidsbeslissingen op het vlak van de operationele werking, het personeelsmanagement, het middelenmanagement en het kennismanagement;
  •  bespreken van de werking van het korps;
  •  het bespreken van de onderwerpen die door een directeur worden aangebracht.

Secretariaat korpschef

De taken van de politiesecretaris worden uitgevoerd door Kristien Reygaerts. Zij bereidt in samenwerking met de korpsleiding, de vergaderingen van het Politiecollege, de Politieraad, de Zonale Veiligheidsraad en het Basis Overlegcomité voor, woont deze bij en maakt hiervan verslag op. Ze beheert ook de agenda van de korpschef.