Burgerpersoneel

De algemene toelatingsvoorwaarden voor het CALOG personeel.

 • Om te kunnen solliciteren als burgerpersoneelslid bij de Politie (CALOG = LOGistiek en Administratief Kader) moet men voldoen aan de volgende voorwaarden :
 • Belg zijn of onderdaan van een ander land van de Europese Unie.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • De politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • De wettelijke militieverplichtingen hebben vervuld.
 • Houder zijn van het diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met de bekwaamheid die vereist is om de beoogde bediening te vervullen.
 • De fysieke geschiktheid bezitten voor uitoefening van de beoogde bediening.
 • Op de dag van de aanwerving ten minste 18 jaar oud zijn.
 • Om aangeworven te kunnen worden als CALog lid, moet men slagen in de selectieproeven verbonden aan het niveau, de functie en de aard van het statuut.

Vooraleer zich in te schrijven als CALog lid …

 • Vergewis er je van dat je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en bekijk voor welk personeelskader je kan solliciteren in functie van je studieniveau (je kan solliciteren voor een lager niveau dan dit waarvoor je diploma in aanmerking komt).
 • Spontane sollicitaties worden niet aanvaard, je kan slechts solliciteren voor een (of meerdere) vacante plaatsen.

Hoe zich inschrijven ?

 • De kandidaten kunnen zich GRATIS inschrijven :
 • Door het inschrijvingsformulier CALog. Dit formulier moet manueel worden ingevuld en opgestuurd met de post, samen met de gevraagde documenten (zie hieronder).
 • Door het inschrijvingsformulier CALOG, vergezeld van de bij te voegen documenten (zie hieronder), op te sturen met de post. Het CALog inschrijvingsformulier kan je bekomen op het gratis telefoonnummer JOBINFO 0800/99 404 of in het plaatselijk politiekantoor.
 • On-line (wordt afgeraden), onder de rubriek vacatures na zich te hebben geregistreerd en zich te hebben aangemeld. Een on-line inschrijving wordt pas bevestigd nadat alle bijkomende documenten werden ontvangen (cfr hieronder). Deze documenten moeten uiterlijk binnen de 10 werkdagen met de post worden nagestuurd.

De volgende documenten dienen per post opgestuurd te worden om uw sollicitatiedossier te vervolledigen :

 • Een "bewijs van goed zedelijk gedrag" van maximaal drie maanden oud.
 • Een afschrift van het vereiste diploma of getuigschrift.
 • Een curriculum vitae eventueel vergezeld van een sollicitatiebrief.
 • Kopies van documenten die specifiek aan de vacature gekoppeld zijn zoals bijvoorbeeld een rijbewijs, …

Deze documenten en het inschrijvingsformulier moeten worden opgestuurd naar :

FEDERALE POLITIE

Directie van de rekrutering en van de selectie

Sollicitatie burgerpersoneel

Fritz Toussaintstraat 8

1050 Brussel