U bent slachtoffer?

Slachtofferzorg

Slachtofferbejegening door de politie bestaat uit het bieden van een eerste opvang, een luisterend oor, praktische informatie verschaffen en indien nodig gepast doorverwijzen naar de hulpverlening. We gaan er in eerste instantie van uit dat slachtofferbejegening een taak is van elke politieambtenaar.

Indien u na uw klacht nog vragen zou hebben, kan u dagelijks tussen 8u en 20u contact opnemen met de politiezone Ronse (telefoonnummer politiezone Ronse: 055/33 70 33). De onthaalbediende kan u in verbinding stellen met de politieambtenaar indien hij/zij aanwezig is. Bij afwezigheid van de politieambtenaar zal u meegedeeld worden wanneer hij/zij wel bereikbaar is.

Er zijn situaties die een zware impact hebben op mensen of die traumatische gevolgen kunnen veroorzaken. Op dat moment kan men doorverwezen worden naar de dienst slachtofferhulp van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen (afdeling Ronse: Zonnestraat 30 - 9600 Ronse - telefoonnummer: 055/20 83 32) die u kan helpen bij de verwerking van de gevolgen van het misdrijf. Daarnaast kan deze dienst u ook psychosociale en praktische hulp en informatie bieden.

Wenst u specifieke informatie over uw gerechtelijk dossier? De dienst slachtofferonthaal (afdeling Oudenaarde: Bourgondiëstraat 5 - 9700 Oudenaarde - telefoonnummer: 055/33 16 11) kan u de nodige ondersteuning en bijstand bieden tijdens de volledige gerechtelijke procedure. Daarnaast heeft deze dienst de opdracht om u naar de bevoegde hulpverleningsdiensten door te verwijzen, in functie van het probleem waar u mee worstelt.

Informatie en rechten van slachtoffers

Het proces-verbaal met uw klacht, wordt doorgestuurd naar het parket van de procureur des Konings Oost - Vlaanderen - afdeling Oudenaarde (Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde - telefoonnummer: 055/33 16 11). Na onderzoek neemt de procureur des Konings een beslissing over het gevolg dat aan uw klacht wordt gegeven (b.v. bemiddeling, seponering, vervolging, …).

Indien u wenst te weten wat er met uw klacht gebeurt of indien u bepaalde rechten wenst te verkrijgen, beschikt u over verschillende mogelijkheden om dit te bekomen.

1. U onderneemt geen verdere stappen

Indien de procureur des Konings beslist om de verdachte te vervolgen voor de rechtbank, zal u enkel geïnformeerd worden over de datum van de zitting.

2..U legt een verklaring benadeelde persoon af

Indien u wenst te weten wat er met uw klacht gebeurt, biedt de wet u de mogelijkheid om u benadeelde persoon te verklaren.

Tijdens uw verhoor kan u zich als benadeeld persoon laten registeren. In dit geval wordt dit opgetekend in het proces-verbaal en zal uw verklaring bij ontvangst, van het proces-verbaal door het parket, door het parketsecretariaat geregistreerd worden.

Indien u zich nog geen benadeelde persoon stelde tijdens uw verhoor, dan hebt u steeds de mogelijkheid om dit te doen via een formulier dat u ontvangt wanneer u een klacht neerlegt of via een advocaat.

U kan het ingevulde formulier 'Verklaring benadeelde persoon':

  • ofwel afgeven op het parketsecretariaat van het parket Oudenaarde (Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde);
  • ofwel door de verklaring aangetekend aan het parketsecretariaat op te sturen;
  • ofwel door de verklaring op het politiekantoor af te geven.

Als benadeelde persoon wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het parket (bijvoorbeeld: de seponering en de reden daarvan of het instellen van een gerechtelijk onderzoek) en van een eventuele zittingsdag voor de rechtbank. U kan ook elk stuk dat u nuttig acht, laten toevoegen aan het dossier.

3. U stelt zich burgerlijke partij

Indien u schadevergoeding wenst of indien u andere rechten wil verkrijgen, kan u zich burgerlijke partij stellen.

Hoe? Door in persoon of via uw advocaat een uitdrukkelijke verklaring af te leggen.

Deze verklaring kan worden afgelegd in alle fasen van de procedure (voor de onderzoeksrechter, de onderzoeksgerechten [raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling] of de rechtbank).

Als burgerlijke partij kan u vragen om inzage te verkrijgen in het dossier, vragen om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, schadevergoeding vragen of een rechtsmiddel aanwenden tegen de gewezen beslissingen (bijvoorbeeld: in hoger beroep gaan).

Gelet op het complex karakter en het belang van deze procedure is het aangewezen om een advocaat te raadplegen (cf. hieronder: juridische bijstand).

In dit opzicht wordt uw aandacht gevestigd op de mogelijke financiële gevolgen van de burgerlijke partijstelling.

Juridische bijstand

Het kan nuttig zijn een advocaat te raadplegen voor een uitgebreid juridisch advies. Via de website www.advocaat.be (Vlaamse Orde der advocaten) kan u een advocaat zoeken.

U kan zich eveneens tot een justitiehuis (Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde - telefoonnummer: 055/31 21 44) wenden waar u een eerste gratis juridisch advies zal verkrijgen in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand. Advocaten houden daartoe immers zitdagen in het justitiehuis (iedere dinsdag en donderdag, behalve in juli en augustus en op een feestdag, van 10u-12u persoonlijk spreekuur of via telefonisch contact).

Indien dit onvoldoende blijkt en indien uw inkomsten u niet toelaten om een advocaat te betalen, kan u ook genieten van volledige of gedeeltelijke kosteloze bijstand van een advocaat in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Hiervoor kunt u terecht bij de bureaus voor juridische bijstand in het justitiepaleis (Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde - Zitdagen: iedere dinsdag en donderdag [in juli en augustus: enkel op dinsdag] van 10u - 12u).

De tussenkomst van de verzekering

Indien u een verzekering hebt (bijvoorbeeld: rechtsbijstands- of familiale verzekering), is het aan te raden uw verzekeraar te contacteren en hem een kopie van uw verhoor te bezorgen.

Nuttige links

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Ronse via het contactformulier of telefonisch via 055 33 70 33.