Camerabewaking

Met cameratoezicht wil de Politie Ronse de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

Tijdens evenementen

De Politiezone Ronse maakt tijdens grote evenementen (zoals bv. De bommels, De Fiertel) reeds jarenlang succesvol gebruik van een vast cameranetwerk. De camera’s maken dan 24 uur op 24 uur beelden gedurende het ganse evenement. Ons team van politiemedewerkers bekijkt dan de live-beelden vanuit de commandopost.

Cameraicoon

Met cameratoezicht wil de Politie Ronse de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

Tijdens evenementen

De Politiezone Ronse maakt tijdens grote evenementen (zoals bv. De bommels, De Fiertel) reeds jarenlang succesvol gebruik van een vast cameranetwerk. De camera’s maken dan 24 uur op 24 uur beelden gedurende het ganse evenement. Ons team van politiemedewerkers bekijkt dan de live-beelden vanuit de commandopost.  

Vanaf februari 2020 kan ook elk operationeel politiepersoneelslid tijdens dergelijke evenementen gebruik maken van een bodycam (mobiele camera’s). 

Vast cameratoezicht

Naast de tijdelijke vaste en de mobiele camera’s beschikt Politiezone Ronse ook over een aantal (permanente) vaste camera’s in het eigen gebouw maar ook in het centrum van de Stad. (o.a. Grote Markt, Kleine Markt, Stadstuin, parking Vrijheid, Peperstraat, parking Portois,…)

ANPR

Ook maakt de Lokale Politie Ronse sinds februari 2020 gebruik van ANPR-camera’s. Dit zijn camera’s die automatisch de nummerplaten van alle passerende voertuigen registeren. Hierdoor kan men in het raam van lopende onderzoeken snel zien of een bepaald voertuig langs die weg het grondgebied is binnengekomen of heeft verlaten. Op te sporen voertuigen of voertuigen zonder geldig keurings- of verzekeringsbewijs worden ons gemeld.

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil de Politie van Ronse de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

  • Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.
  • Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van een onderzoek.
  • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. In Ronse werden waarschuwingsborden aangebracht op alle toegangswegen tot de bebouwde kom en op de belangrijkste toegangswegen tot het grondgebied. Ter hoogte van de ANPR-camera’s en op risicogevoelige plaatsen werden extra borden aangebracht.

Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt.  

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacy commissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. 

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het ‘contactformulier’ op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten. 

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over de cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je ditzelfde ‘contactformulier’ invullen. 

Aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera's voortaan moet meedelen aan de politiediensten via www.aangiftecamera.be

Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.