Missie en visie

De missie van de politiezone Ronse omvat in algemene termen het doel dat zij wil bereiken. Het is als het ware een verbintenis naar haar klanten (de bevolking) en haar partners (het bestuur en de diensten waarmee zij samenwerkt):

Binnen het wettelijk kader en met de ons ter beschikking gestelde middelen, willen wij als gemeenschapsgerichte politie, in samenwerking met de overheden, externe partners en de bevolking, een onmisbare schakel zijn in onze samenleving.

Wij willen bijdragen tot een veilige en kwalitatieve leefomgeving voor iedereen door permanent in te staan voor een optimale dienstverlening.

De visie is de manier waarop zij dit doel wil bereiken:

Wij willen als transparant, performant en dynamisch politiekorps, in een positieve werksfeer, te Ronse, garant staan voor:

 • een respectvolle en objectieve behandeling van elke burger
 • een prioritaire en probleemoplossende aanpak van overlast
 • een maximale aanwezigheid en aanspreekbaarheid in het straatbeeld
 • luisterbereidheid en flexibiliteit
 • open communicatie in alle richtingen
 • het stimuleren van burgerzin

De volgende waarden zijn voor de politiezone Ronse belangrijk in de uitvoering van haar missie in het algemeen en haar opdrachten in het bijzonder:

 • integriteit
 • professionaliteit
 • kwaliteit
 • loyauteit
 • respect
 • groepsgeest