Overlast

Overlast is een zeer ruim begrip, verschillend ervaren door elke persoon en evoluerend.

Welke vormen van overlast worden er nu effectief ervaren in Ronse?

Tijdens de periode 2008-2011 werden bij het Oost-Vlaamse communicatie- en informatiecentrum (CICOV) voor de politiezone Ronse 5548 meldingen van overlast geregistreerd.

Uit deze gegevens blijkt dat de volgende feiten het meest voorkomen:

  • Storend gedrag veroorzaakt door personen
  • Intimidatie, lastigvallen en beledigen van personen
  • Vandalisme
  • Lawaaihinder (allerhande)
  • Voertuig gerelateerde overlast

Van de straten in het arrondissement Oudenaarde met het hoogst aantal meldingen van overlast (top 50), lagen er 15 straten in Ronse. De meest geciteerde waren de Grote Markt, Zonnestraat, Scheldekouter, Spinsterstraat, Ninovestraat, Kruisstraat en de Kleine Markt. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus werd het meest melding gemaakt van overlast.De Politiezone Ronse heeft een werkgroep samengesteld om deze verschillende vormen van overlast verder te analyseren. Rekening houdend met de omvang van elke vorm van overlast, de resultaten van de bevolkingsbevraging en de ervaringen van de verschillende partners, werden volgende fenomenen als prioriteit weerhouden:

  1. Hangjongeren
  2. Sluikstorten
  3. Dierenwelzijn
  4. Nachtlawaai
  5. Wildplassen

Via enkele initiatieven zoals een concrete toepassing van de Gaswetgeving en gerichte controleacties op overlast, willen we tot een langdurige, efficiënte en effectieve oplossing komen om het fenomeen van overlast in Ronse te beantwoorden en dit op een economisch verantwoorde manier waarbij de reguliere werking van de Zone niet in het gedrang komt.

We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de verwachtingen onze overheden, de uitbaters van de drankgelegenheden, de BIN's en ander externe partners.

De Gaswetgeving mag tevens niet sluitend zijn. Ze dient flexibel te zijn en snel aanpasbaar ten einde zowel preventief als repressief op bepaalde fenomenen te kunnen inspelen.

Om de bevolking voldoende te informeren en te sensibiliseren, werd beslist om een systeem met gele kaarten in te voeren. Het komt er op neer dat bij de vaststelling van een eerste inbreuk op de GAS-wetgeving de overtreder wordt aangesproken door de politieambtenaar, die een waarschuwing KAN uitschrijven voor de begane overtreding. Deze waarschuwing wordt uitgereikt in de vorm van een gele kaart, zoals in het voetbal. Deze waarschuwing wordt bij ons geregistreerd en als zou blijken dat de overtreder in het verleden reeds een gele kaart heeft ontvangen, dan wordt alsnog een GAS-boete uitgeschreven. Het spreekt voor zich dat bij een "zware overtreding" (ernstig geval van sluikstorten, ernstige lawaaihinder,…) onmiddellijk een proces-verbaal wordt uitgeschreven. De overtreder zal, in de mate van het mogelijke, in het bezit gesteld worden van onze nieuwe folder "overlast" Deze wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld op de website in het Nederlands en in het Frans, OF kan GRATIS worden bekomen aan het onthaal van het politiebureel. Dit systeem geeft de bevolking de kans om geïnformeerd te worden over de huidige Gas-wetgeving en kan ze dus in staat stellen om toekomstige overtredingen, en de bijhorende retributie, te vermijden.Het project zal van start gaan half 2015 en zal eind 2017 geëvalueerd worden.